Om oss

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetanse­senter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rett­ferdig samfunn med like muligheter for alle.

Om oss toppbilde

Mål­set­tingen er knyttet opp mot et bredt like­stil­lings­begrep. Vi har som mål å fremme like­stilling i hele sam­funnet, uav­hengig av kjønn, kjønns­iden­titet, etni­sitet, religion, alder, sek­su­alitet eller funksjonsnivå.

Like­stil­lings­sen­teret er en aktiv for­midler og pådriver for like­stil­lings­arbeid på lokalt, regionalt, nasjonalt og inter­na­sjonalt nivå.

Våre tema­om­råder er:

Sen­teret tilbyr kom­pe­tanse­heving på kjønn og like­stilling. Vi driver også utvik­lings­arbeid basert på forskning og kunnskap hos offentlige instanser, fri­villige orga­ni­sa­sjoner og private aktører.

Våre arbeids­me­toder varierer. Det kan være kurs, kon­fe­ranser, nettverk, bok­ut­gi­velser, kart­legging, forskning, utred­ninger eller offentlige arrangementer.

Mer om virksomheten

Like­stil­lings­sen­teret holder til på Hamar og driftes av Stif­telsen Kvinne­uni­ver­si­tetet, som ble etablert som en ideell stif­telse i 1983. Stif­telsen får grunn­fi­nan­siering fra Barne‑, ungdoms- og fami­lie­di­rek­to­ratet (Bufdir) og søker om pro­sjekt­midler fra ulike offentlige og private kilder. Siden 2008 har vi brukt navnet Like­stil­lings­sen­teret utad.

Like­stil­lings­sen­teret har et styre bestående av sju per­soner, og et råd bestående av fem per­soner: Lenke til inne­væ­rende styre og lenke til inne­væ­rende råd.

Vil du lese mer om vår virk­somhet, finner du mer infor­masjon i års­mel­dingene under Pub­li­ka­sjoner: Lenke til årsmeldinger.

Vi er Miljøfyrtårn

I Like­stil­lings­sen­teret er vi opptatt av bære­kraft og jobber kon­ti­nu­erlig med å redusere våre klima­gass­ut­slipp. Det inne­bærer hel­hetlig og sys­te­matisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energibruk, transport og avfalls­hånd­tering. Vi har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2017.

FNs bære­kraftsmål

Gjennom vårt arbeid med like­stilling, gjør Like­stil­lings­sen­teret mye for å bidra til å oppnå FNs bære­kraftsmål. Særlig er mål 5 om like­stilling mellom kjønnene viktig for vårt arbeid.

Vi har pro­sjekter som omhandler helse, utdanning, anstendig arbeid, volds­fore­bygging, og er bidragsyter til like­stilte med­virk­nings­pro­sesser og plan­legging. Gjennom vårt arbeid med Miljø­fyr­tårn­ser­ti­fi­sering er vi miljø- og klimabevisste.

Like­stil­lings­sen­teret arbeider mål­retta for å påvirke både offentlige og private virk­som­heter til å arbeide med like­stilling i alle dis­kri­mi­ne­rings­grunnlag, og bidrar til at like­stilling blir løftet fram når de jobber med bærekraftsmålene.

Ansatte