Om oss toppbilde

Om oss

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle.

Målsettingen er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag (kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne). Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og likestilling samt utviklingsarbeid tuftet på forskningsbasert likestillingskunnskap til offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Arbeidsmetodene er kurs og konferanser, utviklingsnettverk, prosessveiledning, mentoring, kartlegging, forskning og utredning.

Barn og unges oppvekstmiljø, samfunnsutvikling og deltakelse, arbeidsliv og likeverdige tjenester er senterets hovedarbeidsområder.

Likestillingssenteret er lokalisert på Hamar og driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet. Kvinneuniversitetet ble opprettet som en ideell stiftelse i 1983. Stiftelsen har grunnfinansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og søker prosjektfinansiering fra offentlige tilskuddsordninger, fylkeskommuner, fylkesmenn, private bedrifter m.fl. Likestillingssenteret har et styre bestående av 7 personer og et råd bestående av 5 personer.

Er du interessert i alt vi gjorde i fjor? Les Årsmelding 2021 eller kortversjon av årsmeldinga.