Ansatte

Silje Mathisen

Rådgiver

Silje har master i sam­funns­ge­o­grafi fra NTNU, med vekt på kjønn, like­stilling og inter­sek­sjo­na­litet. Hun har tid­ligere arbeidet som råd­giver i Skeiv Ungdom hvor hun blant annet utviklet norm­kri­tiske metoder, og som sti­pendiat ved institutt for Geo­grafi, ved NTNU, hvor hun jobbet med skeive ung­dommer i Vietnam. Silje har mange års erfaring fra orga­ni­sa­sjons­livet, og er opptatt av dialog og demo­kra­tiske med­virk­nings­pro­sesser som sikrer at alle stemmer blir hørt.

Silje har jobbet ved Like­stil­lings­sen­teret siden 2020 og jobber blant annet med kom­pe­tanse­heving knytta til eldre og sek­su­alitet og med dia­log­møter om rasisme og diskriminering.

 

Presse­bilde i farge: Silje Mathisen

Presse­bilde i svart­hvitt: Silje Mathisen

Foto må kredi­teres Holland Foto