Frøydis Sund
Ansatte

Frøydis Sund

Seniorrådgiver

Frøydis har master i moderne for­valtning (MPA) fra Høg­skolen i Inn­landet. Hun har en bachelor i øko­logisk landbruk og miljø­for­valtning, og har en til­leggs­ut­danning i inter­sek­sjo­na­litet. Hun har lang erfaring fra orga­ni­sa­sjons­arbeid og arbeid med praktisk likestillingsarbeid.

Frøydis har jobbet ved Like­stil­lings­sen­teret siden 2008. Her har hun bred erfaring i å holde kurs og foredrag om like­stilling, sek­suell tra­kas­sering og grense­setting, norm­be­vissthet og volds­fore­bygging, samt sam­funns­en­ga­sjement og å motstå herske­tek­nikker. I tillegg har hun vært pro­sjekt­leder for et bredt spekter av like­stil­lings­pro­sjekter og pro­sess­leder i workshp om like­stilling. De siste årene har hun vært ser­ti­fisør for ser­ti­fi­se­rings­ord­ningen Like­stilt arbeidsliv Frøydis er også ser­ti­fisert utdanner av instruk­tører i VIP voldsforebygging.

 

Presse­bilde i farge: Frøydis Sund

Presse­bilde svart­hvitt: Frøydis Sund

Foto må kredi­teres Bjørnar Solberg.