Dobbel Tabu

Erfaringer med vold og seksuelle overgrep hos barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

LS-info: Nett­skolen

Informasjon om Likestillingssenterets nettskole.

LS-info: Fagdag VIP-voldsforebygging

Informasjon om fagdag med Likestillingssenteret om kjønn, seksualitet og voldsforebygging.

LS-info: Like­stilt arbeidsliv

Informasjon om Likestillingssenterets kurs og arbeid innen likestilling i arbeidslivet.

LS-info: Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS-info om Likestillingssenterets arbeid og våre tilbud innen kjønns- og seksualitetsmangfold.

LS-info: Barn og unges oppvekstmiljø

Informasjon om Likestillingssenterets tilbud innen arbeid for barn og unges oppvekstmiljø.

LS-info: Bevisste utdanningsvalg

Informasjon om Bevisste utdanningsvalg - Likestillingssenterets kompetanseverktøy for rådgivere, karriereveiledere og lærere om kjønnsdelte utdanningsvalg.

LS-info: Frihet fra vold, overgrep og sek­suell trakassering

Informasjon om Likestillingssenterets arbeid og kurs innen voldsforebygging.

LS-info: Kropps­mangfold

Informasjon om Likestillingssenterets arbeid for kroppsstørrelse og høydevariasjon som eget diskrimineringsgrunnlag

LS-info: VIP-voldsforebygging

Informasjon om VIP-voldsforebygging. Et voldsforebyggende program for risikoutsatte grupper.

Trygge gamingrom

Rapport for prosjektet «Trygge gamingrom - normperspektiver i spillverdenen»

Den Lille Kjæresteboka

Kjæresteboka er en samtalebok for utviklingshemmede.

Reflek­sjons­hefte – Eldre og sek­suell helse

Refleksjonshefte som har som formål å utfordre helsearbeidere til å reflektere over egne holdninger og praksiser, samt å undersøke hvor tilgjengelig temaet seksuell helse hos eldre voksne er på arbeidsplassen.

Pro­sjekt­por­te­følje 2023

Likestillingssenterets prosjektportefølje for 2023. Her får en kort oversikt over hva vi jobber med og våre prosjekter.

Kort­versjon: Hva nå? Ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om likestilling

Likestillingssenteret har kartlagt ungdoms forestillinger og erfaringer om likestilling i Norge og Innlandet spesifikt. Dette er kortversjon av denne rapporten.

Hva nå? Ungdoms erfa­ringer og fore­stil­linger om likestilling

Likestillingssenteret har kartlagt ungdoms forestillinger og erfaringer om likestilling i Norge og Innlandet spesifikt.

LS-info: Kropp og selvfølelse

Informasjon om Likestillingssenterets verktøykasse for lærere om kropp og selvfølelse.

Års­melding 2022

«Kunnskap, holdninger og handling». Dette er kortversjonen av årsmeldinga for 2022.

Like­stil­lings­rede­gjø­relser i Vestfold og Telemark

Likestillingssenteret har på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomgått likestillingsredegjørelsene fra kommunene i Vestfold og Telemark samt for Vestfold og Telemark fylkeskommune, i deres årsberetninger for 2021.

Like­stil­lings­analyse Viken fylkeskommune

Dokumentanalyse av plandokumenter for Viken fylkeskommune og anbefalinger til likestillingsperspektiv i regionale planer.

Møter til besvær – kortversjon

Her finner du kortversjonen av kartleggingen «Møter til besvær». En spørreundersøkelse og dokumentanalyse av møtevirksomhet og godtgjørelser i norske kommuner, for å se nærmere på kvinneandel og folkevalgte med barn under 12 år.

Møter til besvær

Likestillingssenteret har gjennomført en spørreundersøkelse og dokumentanalyse av møtevirksomhet og godtgjørelser i norske kommuner, for å se nærmere på kvinneandel og folkevalgte med barn under 12 år. Vi ønsket å finne ut mer om hvordan møtetidspunkt og godtgjørelser påvirker de folkevalgte og deltakelse ute i kommunene.

Vei­leder – Eldre og sek­suell helse

En veileder for helsepersonell om eldre voksne, seksuell helse og seksualtekniske hjelpemidler. Veilederen retter seg mot helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene, og andre som jobber med eldre voksne. Den gir en kort introduksjon til aldring og seksuell helse, og kan brukes som samtalestarter mellom helsepersonell og brukere/pasienter om hva de kan ha behov for med tanke på seksuell helse.

Års­melding 2021

LS Info 1/2022, "I takt med tiden" er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2021.

Like­stil­lings­rede­gjø­relser i Innlandet

Likestillingssenteret har i tråd med vårt samfunnsoppdrag, undersøkt hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten ivaretas av offentlige myndigheter i Innlandet. Vi har gjennomgått årsmeldinger for 2020 for alle kommuner i Innlandet, samt årsmeldingen til Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet.

Våg å se – våg å handle | Håndbok

Håndbok for forebygging av vold og overgrep mot barn. Denne håndboka handler om hvordan ansatte som arbeider med barn og unge kan forebygge og oppdage vold og overgrep, samt hjelpe barn og unge som har vært utsatt for dette.

Like­stilling i koro­na­tider – hvem gjør hva? #2.0

Hvordan er ståa med likestilling på hjemmebane etter et år med pandemi? I denne rapporten presenteres resultatene repetisjons av likestillingsundersøkelsen Opinion har utført for Likestillingssenteret og Bufdir, der et representativt utvalg av norsk par i alderen 18-70 år har svart på spørsmål om hjemmesituasjonen.

Dare to see, dare to act

Manualen "Dare to see, dare to act" er utviklet av Likestillingssenteret i samarbeid med Junta de Freguesia de Benfica i Portugal, i forbindelse med det EØS-finansierte prosjektet “NO!”. Målgruppa for manualen er ansatte i barnehager, slik at de får kunnskap for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Manualen blir oversatt til portugisisk.

Lytt til oss – kortversjon

Her finner du kortversjon av rapporten «Lytt til oss: minoritetsungdoms opplevelser av rasisme i Innlandet» med hovefdunn og anbefalinger.

Års­melding 2020

LS Info 1/2021, Stopp all vold!, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2020.

Res­surs­hefte for like­stilt peda­gogisk praksis

Likestillingssenteret, Kanvas og DMMH har videreutviklet og revidert veileder for likestilt pedagogisk praksis. Målet med det nye ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplan.

Lytt til oss: mino­ri­tets­ungdoms opp­le­velser av rasisme i Innlandet

Rapporten «Lytt til oss: minoritetsungdoms opplevelser av rasisme i Innlandet» er basert på intervjuer av ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn og skrevet på oppdrag fra Bufdir. I rapporten kommer det fram at mange føler seg hjemme i Innlandet, men har likevel viktige fortellinger om utestenging, fordommer, rasisme og latterliggjøring på bakgrunn av etnisitet, hudfarge eller religion.

Like­stil­lings­sen­terets nettskole

LS Info 2/2021 handler om Likestillingssenteret sin nettskole og presenterer de ulike kurs og programmet som er tilgjengelig.

Barn og unges oppvekstmiljø

LS Info 3/2021 beskriver våre tilbud for å gi barn og unge en likestilt oppvekst.
Framtidas likestilling skapes i nåtidas barndom. Derfor er barn og unges oppvekstmiljø det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å få et mer likestilt samfunn.

Volds­fore­bygging

LS Info 4/2021 beskriver våre voldsforebyggende tilbud.
Vold og overgrep er en av de største likestillings- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering er en forutsetning for et godt liv.
Vi tilbyr VIP-utdanning, kurs og fagdager for å forebygge og hindre vold og trakassering.

Arbeidsliv

LS Info 05/2021 omhandler våre tilbud som omhandler arbeidsliv.
Et likestilt arbeidsliv er et arbeidsliv hvor det er plass til forskjellige folk. Likestillingssenteret kan bidra med utredninger, kartlegginger, kurs og opplæring for et mer likestilt arbeidsliv fritt for diskriminering.

Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS Info 6/2021 omhandler våre tilbud som omhandler kjønns- og seksualitetsmangfold.
Likestillingssenteret har lang tradisjon for å jobbe med kjønn og seksualitet. Vi tilbyr alt fra kartlegginger, FoU-oppdrag, utvikling av handlingsplaner, fagdager og kurs innenfor skeiv tematikk.

Barn – ulike og unike

LS Info 07/2021 handler om kurset Barn - ulike og unike.
Kurset handler om hvordan vi som ansatte i barnehagen kan se og anerkjenne mangfoldet hos barna som ulike og unike. Ved å forstå og inkludere forskjellene, kan barnehagen trygge barn og dem god psykisk helse.

VIP (Viktig inter­essant person)

LS Info 7/2022 beskriver det voldsforebyggende programmet VIP (Viktig interessant person).
Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep. VIP-programmet gir personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Fagdag VIP voldsforebygging

LS Info 8/2022 beskriver Fagdagen VIP voldsforebygging
Fagdagen gir ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep. Ansatte i tjenester for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse må ha kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet. som gir ansatte økt kompetanse og trygghet til å snakke om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Bevisste utdan­ningsvalg

LS Info 10/2021 beskriver kurset Bevisste utdanningsvalg.
Bevisste utdanningsvalg er utvikla for deg som er rådgiver, karriereveileder eller er lærer og underviser i faget utdanningsvalg.

Våg å se – våg å handle!

LS Info 11/2021 omhandler prosjektet Våg å se - våg å handle!
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter, Gudbrandsdal krisesenter, Gjøvik krisesenter IKS og Fylkesmannen i Innlandet kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.

Sek­su­al­tek­niske hjelpe­midler – vei­leder til helsepersonell

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler. Derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om prosjektet Hva skal jeg si? Målet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler.

Vei­leder for ungdom om sek­su­al­tek­niske hjelpemidler

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema, og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler. Derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om prosjektet «Hva skal jeg si?» Målet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om, og tilgang til, seksualtekniske hjelpemidler.
Dette er veilederen for ungdom.

Pro­sjekt­por­te­følje 2020

I vår prosjektportefølje for 2020 har vi samla alle aktuelle prosjekter vi arbeider med i år. I tillegg finner du informasjon om våre oppgaver, resultater og effekt og informasjon om vår nettskole.

Like­stilling i koro­na­tider – hvem gjør hva?

Hva skjedde på hjemmebane når skoler, barnehager og kontorlokaler ble stengt og hjemmeskole og hjemmekontor ble innført under koronakrisen mars-april 2020. I denne rapporten presenteres resultatene fra Opinion-undersøkelsen der et representativt utvalg av norsk par i alderen 18-70 år svarte på spørsmål om hjemmesituasjonen.

Like­stilling i offentlige utvalg

Likestillingssenteret har analysert hvorvidt likestilling tematiseres i mandatene til offentlige utredningsutvalg og hvorvidt utvalgsmedlemmene utgjør et mangfold.
Kun ett av de undersøkte utvalgsmandatene tematiserer kjønnslikestilling eksplisitt. Når det gjelder mangfold blant utvalgsmedlemmene, mangler det særlig kvinnelige ledere, medlemmer med utenlandsk bakgrunn, eldre kvinner og yngre menn.

Års­melding 2019

LS Info 1/2020, Likestilling nå!, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2019.

Hvor går grensa?

LS Info 4/2020 omhandler workshop om sex, grenser og samtykke for ungdom.
Formålet med workshopen er at ungdom skal få mer kunnskap og økt bevissthet om samtykke og om egne og andres grenser, for å sikre en mest mulig trygg og fin seksualitet i ungdoms- og russetiden.

Hva skal jeg si?

Rapporten "Hva skal jeg si?" presenterer resultatene av spørreundersøkelse blant unge med nedsatt funksjonsevne om tema seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler. Undersøkelsen er gjennomført av Likestillingssenteret i samarbeid med Unge Funksjonshemmede.

Gjen­nomgang av rede­gjø­relse for like­stilling fra kom­muner og fyl­kes­kom­muner i Vestfold og Telemark

Likestillingssenteret har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gjennomgått likestillingsredegjørelsene fra kommunene i Vestfold og Telemark samt for Vestfold og Telemark fylkeskommune, i deres årsberetninger for 2018.

Pro­sjekt­por­te­følje

LS Info 8/2019 er en oversikt over prosjektporteføljen til Likestillingssenteret for 2019.
Se hva vi gjør og hvilke prosjekter vi har innen hovedsatsingsområdene våre; Barn og unges oppvekstmiljø, Samfunnsutvikling og deltakelse, Arbeidsliv og Likeverdige offentlige tjenester.

LikeSko Akti­vi­tetsdag

LS Info 7/2019 omhandler aktivitetsdagen LikeSko.
LikeSko er et samarbeid mellom Likestillingssenteret, Norges Handikapforbund og Funkibator. Målet med LikeSko er å bidra til å fjerne fysiske og sosiale barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, og bidra til et skolemiljø med rom for mangfold.

Kjønns­delte hjelpe­midler – rapport

Kartlegging av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er tildeling av 441 523 hjelpemidler i 2017 analysert, i tillegg har 26 hjelpemidlerformidlere deltatt i studien. Undersøkelsen viser at kjønn, alder og bosted har noe å si for tildeling av hjelpemidler.

Kjønns­delte hjelpe­midler – kortversjon

Kortversjon av kartlegging av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er tildeling av 441 523 hjelpemidler i 2017 analysert, i tillegg har 26 hjelpemidlerformidlere deltatt i studien. Undersøkelsen viser at kjønn, alder og bosted har noe å si for tildeling av hjelpemidler.

Års­melding 2018

LS Info 1/2019, Tid for likestilling, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2018.

En like­verdig skole for alle

En likeverdig skole for alle er kartlegging av tilgjengelighet og tilrettelegging ved tre ungdomsskoler i Innlandet. Kartlegginga ble gjort i samarbeid med Funkibator og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

En like­verdig skole for alle – kortversjon

En likeverdig skole for alle - kortversjon, er en forkorta utgave av kartlegging av tilgjengelighet og tilrettelegging ved tre ungdomsskoler i Innlandet. Kartlegginga ble gjort i samarbeid med Funkibator og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Skeives levekår i Agder – kortversjon

Kortversjon av kvantitativ og kvalitativ levekårsstudie av skeives levekår i Agder. Studien er gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret på oppdrag av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og Arendal og Kristiansand kommune.

Les for meg – snakk med meg!

LS Info 7/2018 omhandler prosjektet Les for meg - snakk med meg.
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter og Fylkesmannen i Hedmark kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.

Trygge voksne – trygge barn

LS Info 6/2018 omhandler prosjektet Trygge voksne - trygge barn.
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark nettverkssamlinger for ansatte i barnehager og helsestasjoner for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Deltakerne får kunnskap, forskning og teori om vold og praktisk opplæring i metoder og samtaleverktøy for å snakke om vanskelige tema.

Trygg i eget uttrykk

LS Info 4/2018 handler om kurset Trygg i eget uttrykk - jenter, gutter og alle andre.
Kurset er utviklet for å gi ansatte i barnehager innspill og ideer til å skape et åpent og inkluderende læringsmiljø med respekt for forskjellighet. Målet er å gi barna flere muligheter og fremme stolthet over egen kropp og identitet.

Bar­rie­refrie utdanningsvalg

LS Info 3/2018 beskriver nettkurset Barrierefrie utdanningsvalg. Nettkurset er for lærere, rådgivere og skoleledere. I nettkurset får du kunnskap om hvilke funksjonshemmende barrierer som finnes i videregående skole, reflektere rundt egen skoles praksis og verktøy for å senke barrierene.

Års­melding 2017

LS Info 1/2018, Med blikk for likestilling, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2017.

Ukjent verktøy – kart­legging av kom­mu­nenes kom­pe­tanse om FNs kon­vensjon for ret­tig­hetene til per­soner med nedsatt funksjonsevne

Arbeidsnotat som evaluerer kommuner og fylkesmannsembeters arbeid med implementering av CRPD.
Kartlegginga er utført av Likestillingssenteret, Kompetansesenteret KUN og Senter for likestilling på oppdrag fra Bufdir.

Les for meg – snakk med meg

Likestillingssenteret og Hamar bibliotek har sammen utvikla et ressurshefte om bruk av bildebøker i samtaler med barn om vold og overgrep. Ressursheftet kan brukes av ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, bibliotek og andre som møter barn i sin arbeidshverdag.

Res­surs­hefte for å rekruttere og beholde menn i barnehagen

Hvordan kan lekeressurs som rekrutteringstiltak gjennomføres og brukes som kompetansehevende tiltak i barnehagen? Ressursheftet inneholder kunnskap og eksempler for alle som ønsker å sette i gang tiltaket lekeressurs eller videreutvikle allerede igangsatte tiltak.

Skeiv i Helse-Norge

Kartlegging av tilbud for skeive i Innlandet og helsepersonells kompetanse om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Styrk rollen som fri­villig i møte med innvandrere

Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan du kan styrke rollen din som frivillig i møte med innvandrere.

Hvordan for­midles like­stilling i under­vis­ningen til innvandrere?

Denne rapporten presenterer resultatet av kartlegging om hvordan likestilling formidles i til innvandrere ved læringssentrene og karrieresentre i Oppland og hvordan det tilrettelegges for at særlig kvinner skal komme ut i arbeid.

Inn­vandrere i Oppland – inklu­dering og bolyst

Rapport om inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland.

Sta­ti­stikk om inn­vandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting i Oppland og Gjøvik.

Leke­ressurs i Lillehammer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet fra 2009 til 2015 i Lillehammer.

Like­stil­lings­analyse av sen­trale sty­rings­do­ku­menter Hedmark fylkeskommune

Likestillingsanalyse av fire sentrale styringsdokumenter i Hedmark fylkeskommune for å undersøke i hvilken grad likestillingsperspektivet er ivaretatt i dokumentene.

Bar­rie­refrie utdan­ningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser

Hvordan vurderer elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland tilrettelegging, rådgiving og muligheter for høyere utdanning?

Likeverd og mulig­heter i Vennesla

Statusrapport fra prosjektet Likeverd og muligheter i Vennesla kommune. Likestillingssenteret har vært faglig veileder til arbeidet i barnehagene.

Alskens folk

Alskens folk er den første forskningsrapporten i Norge som omhandler levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk.

Like­stil­lings­analyse av sty­rings­do­kument i Østfold fylkeskommune

Likestillingsanalyse for å se hvordan likestillings- og mangfoldsperspektivet er i varetatt i sentrale styringsdokumenter i Østfold fylkeskommune

Utvik­lings­arbeid i barne­hager i Hedmark

Rapport fra utviklingsnettverk for likestilling i fem barnehager i Hedmark.

Ved­va­rende vikeplikt

Kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Rapporten er grunnlagsdokument til Likestillingsutvalgets NOU 2011:18 Struktur for likestilling.

Like­stilling i barne­hager i Gran kommune

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling fra tre barnehager i Gran kommune i 2011.

Nye barne­hager i gamle spor

Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008-2010) med oversikt over status for likestillingsarbeidet i norske barnehager.

Like­stilling i barne­hager i Hedmark 2010

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling i fire barnehager i Hedmark i 2010.