Publikasjoner i pdf-format

Arbeidsliv

LS Info 10/2019 omhandler våre tilbud som omhandler arbeidsliv.
Et likestilt arbeidsliv er et arbeidsliv hvor det er plass til forskjellige folk. Likestillingssenteret kan bidra med utredninger, kartlegginger, kurs og opplæring for et mer likestilt arbeidsliv fritt for diskriminering.

Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS Info 9/2019 omhandler våre tilbud som omhandler kjønns- og seksualitetsmangfold.
Likestillingssenteret har lang tradisjon for å jobbe med kjønn og seksualitet. Vi tilbyr alt fra kartlegginger, FoU-oppdrag, utvikling av handlingsplaner, fagdager og kurs innenfor skeiv tematikk.

Prosjektportefølje

LS Info 8/2019 er en oversikt over prosjektporteføljen til Likestillingssenteret for 2019.
Se hva vi gjør og hvilke prosjekter vi har innen hovedsatsingsområdene våre; Barn og unges oppvekstmiljø, Samfunnsutvikling og deltakelse, Arbeidsliv og Likeverdige offentlige tjenester.

LikeSko Aktivitetsdag

LS Info 7/2019 omhandler aktivitetsdagen LikeSko.
LikeSko er et samarbeid mellom Likestillingssenteret, Norges Handikapforbund og Funkibator. Målet med LikeSko er å bidra til å fjerne fysiske og sosiale barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, og bidra til et skolemiljø med rom for mangfold.

Våg å se – våg å handle!

LS Info 6/2019 omhandler prosjektet Våg å se - våg å handle!
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter, Gudbrandsdal krisesenter og Fylkesmannen i innlandet kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.

Bevisste utdanningsvalg

LS Info 5/2019 beskriver kurset Bevisste utdanningsvalg.
Bevisste utdanningsvalg er utvikla for deg som er rådgiver, karriereveileder eller er lærer og underviser i faget utdanningsvalg.

Kjønnsdelte hjelpemidler – rapport

Kartlegging av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er tildeling av 441 523 hjelpemidler i 2017 analysert, i tillegg har 26 hjelpemidlerformidlere deltatt i studien. Undersøkelsen viser at kjønn, alder og bosted har noe å si for tildeling av hjelpemidler.

Kjønnsdelte hjelpemidler – kortversjon

Kortversjon av kartlegging av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er tildeling av 441 523 hjelpemidler i 2017 analysert, i tillegg har 26 hjelpemidlerformidlere deltatt i studien. Undersøkelsen viser at kjønn, alder og bosted har noe å si for tildeling av hjelpemidler.

Hvor går grensa?

LS Info 4/2019 omhandler workshop om sex, grenser og samtykke for ungdom.
Formålet med workshopen er at ungdom skal få mer kunnskap og økt bevissthet om samtykke og om egne og andres grenser, for å sikre en mest mulig trygg og fin seksualitet i ungdoms- og russetiden.

Årsmelding 2018

LS Info 1/2019, Tid for likestilling, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2018.

VIP (Viktig interessant person)

LS Info 2/2019 beskriver det voldsforebyggende programmet VIP (Viktig interessant person). Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep. VIP-programmet gir personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Trygg i egen seksualitet

LS Info 3/2019 beskriver fagdagen Trygg i egen seksualitet, som gir ansatte økt kompetanse og trygghet til å snakke om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Skeives levekår i Agder – kortversjon

Kortversjon av kvantitativ og kvalitativ levekårsstudie av skeives levekår i Agder. Studien er gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret på oppdrag av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og Arendal og Kristiansand kommune.

Les for meg – snakk med meg!

LS Info 7/2018 omhandler prosjektet Les for meg - snakk med meg.
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter og Fylkesmannen i Hedmark kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.

Trygge voksne – trygge barn

LS Info 6/2018 omhandler prosjektet Trygge voksne - trygge barn.
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark nettverkssamlinger for ansatte i barnehager og helsestasjoner for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Deltakerne får kunnskap, forskning og teori om vold og praktisk opplæring i metoder og samtaleverktøy for å snakke om vanskelige tema.

Trygg i eget uttrykk

LS Info 4/2018 handler om kurset Trygg i eget uttrykk - jenter, gutter og alle andre.
Kurset er utviklet for å gi ansatte i barnehager innspill og ideer til å skape et åpent og inkluderende læringsmiljø med respekt for forskjellighet. Målet er å gi barna flere muligheter og fremme stolthet over egen kropp og identitet.

Barrierefrie utdanningsvalg

LS Info 3/2018 beskriver nettkurset Barrierefrie utdanningsvalg. Nettkurset er for lærere, rådgivere og skoleledere. I nettkurset får du kunnskap om hvilke funksjonshemmende barrierer som finnes i videregående skole, reflektere rundt egen skoles praksis og verktøy for å senke barrierene.

Årsmelding 2017

LS Info 1/2018, Med blikk for likestilling, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2017.

Ukjent verktøy – kartlegging av kommunenes kompetanse om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Arbeidsnotat som evaluerer kommuner og fylkesmannsembeters arbeid med implementering av CRPD.
Kartlegginga er utført av Likestillingssenteret, Kompetansesenteret KUN og Senter for likestilling på oppdrag fra Bufdir.

Les for meg – snakk med meg

Likestillingssenteret og Hamar bibliotek har sammen utvikla et ressurshefte om bruk av bildebøker i samtaler med barn om vold og overgrep. Ressursheftet kan brukes av ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, bibliotek og andre som møter barn i sin arbeidshverdag.

Ressurshefte for å rekruttere og beholde menn i barnehagen

Hvordan kan lekeressurs som rekrutteringstiltak gjennomføres og brukes som kompetansehevende tiltak i barnehagen? Ressursheftet inneholder kunnskap og eksempler for alle som ønsker å sette i gang tiltaket lekeressurs eller videreutvikle allerede igangsatte tiltak.

Skeiv i Helse-Norge

Kartlegging av tilbud for skeive i Innlandet og helsepersonells kompetanse om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Styrk rollen som frivillig i møte med innvandrere

Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan du kan styrke rollen din som frivillig i møte med innvandrere.

Hvordan formidles likestilling i undervisningen til innvandrere?

Denne rapporten presenterer resultatet av kartlegging om hvordan likestilling formidles i til innvandrere ved læringssentrene og karrieresentre i Oppland og hvordan det tilrettelegges for at særlig kvinner skal komme ut i arbeid.

Innvandrere i Oppland – inkludering og bolyst

Rapport om inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland.

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting i Oppland og Gjøvik.

Lekeressurs i Lillehammer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet fra 2009 til 2015 i Lillehammer.

Likestillingsanalyse av sentrale styringsdokumenter Hedmark fylkeskommune

Likestillingsanalyse av fire sentrale styringsdokumenter i Hedmark fylkeskommune for å undersøke i hvilken grad likestillingsperspektivet er ivaretatt i dokumentene.

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser

Hvordan vurderer elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland tilrettelegging, rådgiving og muligheter for høyere utdanning?

Likeverd og muligheter i Vennesla

Statusrapport fra prosjektet Likeverd og muligheter i Vennesla kommune. Likestillingssenteret har vært faglig veileder til arbeidet i barnehagene.

Alskens folk

Alskens folk er den første forskningsrapporten i Norge som omhandler levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk.

Likestillingsanalyse av styringsdokument i Østfold fylkeskommune

Likestillingsanalyse for å se hvordan likestillings- og mangfoldsperspektivet er i varetatt i sentrale styringsdokumenter i Østfold fylkeskommune

Utviklingsarbeid i barnehager i Hedmark

Rapport fra utviklingsnettverk for likestilling i fem barnehager i Hedmark.

Vedvarende vikeplikt

Kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Rapporten er grunnlagsdokument til Likestillingsutvalgets NOU 2011:18 Struktur for likestilling.

Likestilling i barnehager i Gran kommune

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling fra tre barnehager i Gran kommune i 2011.

Nye barnehager i gamle spor

Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008-2010) med oversikt over status for likestillingsarbeidet i norske barnehager.

Likestilling i barnehager i Hedmark 2010

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling i fire barnehager i Hedmark i 2010.