Publikasjoner i pdf-format

Prosjektportefølje 2020

I vår prosjektportefølje for 2020 har vi samla alle aktuelle prosjekter vi arbeider med i år. I tillegg finner du informasjon om våre oppgaver, resultater og effekt og informasjon om vår nettskole.

Likestilling i koronatider – hvem gjør hva?

Hva skjedde på hjemmebane når skoler, barnehager og kontorlokaler ble stengt og hjemmeskole og hjemmekontor ble innført under koronakrisen mars-april 2020. I denne rapporten presenteres resultatene fra Opinion-undersøkelsen der et representativt utvalg av norsk par i alderen 18-70 år svarte på spørsmål om hjemmesituasjonen.

Likestilling i offentlige utvalg

Likestillingssenteret har analysert hvorvidt likestilling tematiseres i mandatene til offentlige utredningsutvalg og hvorvidt utvalgsmedlemmene utgjør et mangfold.
Kun ett av de undersøkte utvalgsmandatene tematiserer kjønnslikestilling eksplisitt. Når det gjelder mangfold blant utvalgsmedlemmene, mangler det særlig kvinnelige ledere, medlemmer med utenlandsk bakgrunn, eldre kvinner og yngre menn.

Årsmelding 2019

LS Info 1/2020, Likestilling nå!, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2019.

VIP (Viktig interessant person)

LS Info 2/2020 beskriver det voldsforebyggende programmet VIP (Viktig interessant person).
Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep. VIP-programmet gir personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Trygg i egen seksualitet

LS Info 3/2020 beskriver fagdagen Trygg i egen seksualitet.
Fagdagen gir ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep. Ansatte i tjenester for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse må ha kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet. som gir ansatte økt kompetanse og trygghet til å snakke om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Hvor går grensa?

LS Info 4/2020 omhandler workshop om sex, grenser og samtykke for ungdom.
Formålet med workshopen er at ungdom skal få mer kunnskap og økt bevissthet om samtykke og om egne og andres grenser, for å sikre en mest mulig trygg og fin seksualitet i ungdoms- og russetiden.

Bevisste utdanningsvalg

LS Info 5/2020 beskriver kurset Bevisste utdanningsvalg.
Bevisste utdanningsvalg er utvikla for deg som er rådgiver, karriereveileder eller er lærer og underviser i faget utdanningsvalg.

Kjønns- og seksualitetsmangfold

LS Info 6/2020 omhandler våre tilbud som omhandler kjønns- og seksualitetsmangfold.
Likestillingssenteret har lang tradisjon for å jobbe med kjønn og seksualitet. Vi tilbyr alt fra kartlegginger, FoU-oppdrag, utvikling av handlingsplaner, fagdager og kurs innenfor skeiv tematikk.

Arbeidsliv

LS Info 07/2020 omhandler våre tilbud som omhandler arbeidsliv.
Et likestilt arbeidsliv er et arbeidsliv hvor det er plass til forskjellige folk. Likestillingssenteret kan bidra med utredninger, kartlegginger, kurs og opplæring for et mer likestilt arbeidsliv fritt for diskriminering.

Barn – ulike og unike

LS Info 08/2020 handler om kurset Barn - ulike og unike.
Kurset handler om hvordan vi som ansatte i barnehagen kan se og anerkjenne mangfoldet hos barna som ulike og unike. Ved å forstå og inkludere forskjellene, kan barnehagen trygge barn og dem god psykisk helse.

Voldsforebygging

LS Info 9/2020 beskriver våre voldsforebyggende tilbud.
Vold og overgrep er en av de største likestillings- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering er en forutsetning for et godt liv.
Vi tilbyr VIP-utdanning, kurs og fagdager for å forebygge og hindre vold og trakassering.

Barn og unges oppvekstmiljø

LS Info 10/2020 beskriver våre tilbud for å gi barn og unge en likestilt oppvekst.
Framtidas likestilling skapes i nåtidas barndom. Derfor er barn og unges oppvekstmiljø det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å få et mer likestilt samfunn.

Våg å se – våg å handle!

LS Info 11/2020 omhandler prosjektet Våg å se - våg å handle!
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter, Gudbrandsdal krisesenter, Glåmdal Interkommunale krisesenter, Gjøvik krisesenter IKS og Fylkesmannen i Innlandet kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.

Hva skal jeg si?

Rapporten "Hva skal jeg si?" presenterer resultatene av spørreundersøkelse blant unge med nedsatt funksjonsevne om tema seksualitet og seksualtekniske hjelpemidler. Undersøkelsen er gjennomført av Likestillingssenteret i samarbeid med Unge Funksjonshemmede.

Gjennomgang av redegjørelse for likestilling fra kommuner og fylkeskommuner i Vestfold og Telemark

Likestillingssenteret har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark gjennomgått likestillingsredegjørelsene fra kommunene i Vestfold og Telemark samt for Vestfold og Telemark fylkeskommune, i deres årsberetninger for 2018.

Prosjektportefølje

LS Info 8/2019 er en oversikt over prosjektporteføljen til Likestillingssenteret for 2019.
Se hva vi gjør og hvilke prosjekter vi har innen hovedsatsingsområdene våre; Barn og unges oppvekstmiljø, Samfunnsutvikling og deltakelse, Arbeidsliv og Likeverdige offentlige tjenester.

LikeSko Aktivitetsdag

LS Info 7/2019 omhandler aktivitetsdagen LikeSko.
LikeSko er et samarbeid mellom Likestillingssenteret, Norges Handikapforbund og Funkibator. Målet med LikeSko er å bidra til å fjerne fysiske og sosiale barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, og bidra til et skolemiljø med rom for mangfold.

Kjønnsdelte hjelpemidler – rapport

Kartlegging av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er tildeling av 441 523 hjelpemidler i 2017 analysert, i tillegg har 26 hjelpemidlerformidlere deltatt i studien. Undersøkelsen viser at kjønn, alder og bosted har noe å si for tildeling av hjelpemidler.

Kjønnsdelte hjelpemidler – kortversjon

Kortversjon av kartlegging av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er tildeling av 441 523 hjelpemidler i 2017 analysert, i tillegg har 26 hjelpemidlerformidlere deltatt i studien. Undersøkelsen viser at kjønn, alder og bosted har noe å si for tildeling av hjelpemidler.

Årsmelding 2018

LS Info 1/2019, Tid for likestilling, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2018.

Skeives levekår i Agder – kortversjon

Kortversjon av kvantitativ og kvalitativ levekårsstudie av skeives levekår i Agder. Studien er gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret på oppdrag av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og Arendal og Kristiansand kommune.

Les for meg – snakk med meg!

LS Info 7/2018 omhandler prosjektet Les for meg - snakk med meg.
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Hamar krisesenter og Fylkesmannen i Hedmark kurs for å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. Deltakerne får fagkunnskap om vold i nære relasjoner og Innføring i bruk av barnebøker som samtaleverktøy. Kursene er gratis.

Trygge voksne – trygge barn

LS Info 6/2018 omhandler prosjektet Trygge voksne - trygge barn.
Likestillingssenteret tilbyr i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark nettverkssamlinger for ansatte i barnehager og helsestasjoner for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Deltakerne får kunnskap, forskning og teori om vold og praktisk opplæring i metoder og samtaleverktøy for å snakke om vanskelige tema.

Trygg i eget uttrykk

LS Info 4/2018 handler om kurset Trygg i eget uttrykk - jenter, gutter og alle andre.
Kurset er utviklet for å gi ansatte i barnehager innspill og ideer til å skape et åpent og inkluderende læringsmiljø med respekt for forskjellighet. Målet er å gi barna flere muligheter og fremme stolthet over egen kropp og identitet.

Barrierefrie utdanningsvalg

LS Info 3/2018 beskriver nettkurset Barrierefrie utdanningsvalg. Nettkurset er for lærere, rådgivere og skoleledere. I nettkurset får du kunnskap om hvilke funksjonshemmende barrierer som finnes i videregående skole, reflektere rundt egen skoles praksis og verktøy for å senke barrierene.

Årsmelding 2017

LS Info 1/2018, Med blikk for likestilling, er kortversjonen av årsmeldinga til Likestillingssenteret for 2017.

Ukjent verktøy – kartlegging av kommunenes kompetanse om FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Arbeidsnotat som evaluerer kommuner og fylkesmannsembeters arbeid med implementering av CRPD.
Kartlegginga er utført av Likestillingssenteret, Kompetansesenteret KUN og Senter for likestilling på oppdrag fra Bufdir.

Les for meg – snakk med meg

Likestillingssenteret og Hamar bibliotek har sammen utvikla et ressurshefte om bruk av bildebøker i samtaler med barn om vold og overgrep. Ressursheftet kan brukes av ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, bibliotek og andre som møter barn i sin arbeidshverdag.

Ressurshefte for å rekruttere og beholde menn i barnehagen

Hvordan kan lekeressurs som rekrutteringstiltak gjennomføres og brukes som kompetansehevende tiltak i barnehagen? Ressursheftet inneholder kunnskap og eksempler for alle som ønsker å sette i gang tiltaket lekeressurs eller videreutvikle allerede igangsatte tiltak.

Skeiv i Helse-Norge

Kartlegging av tilbud for skeive i Innlandet og helsepersonells kompetanse om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Styrk rollen som frivillig i møte med innvandrere

Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan du kan styrke rollen din som frivillig i møte med innvandrere.

Hvordan formidles likestilling i undervisningen til innvandrere?

Denne rapporten presenterer resultatet av kartlegging om hvordan likestilling formidles i til innvandrere ved læringssentrene og karrieresentre i Oppland og hvordan det tilrettelegges for at særlig kvinner skal komme ut i arbeid.

Innvandrere i Oppland – inkludering og bolyst

Rapport om inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland.

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting i Oppland og Gjøvik.

Lekeressurs i Lillehammer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet fra 2009 til 2015 i Lillehammer.

Likestillingsanalyse av sentrale styringsdokumenter Hedmark fylkeskommune

Likestillingsanalyse av fire sentrale styringsdokumenter i Hedmark fylkeskommune for å undersøke i hvilken grad likestillingsperspektivet er ivaretatt i dokumentene.

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser

Hvordan vurderer elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland tilrettelegging, rådgiving og muligheter for høyere utdanning?

Likeverd og muligheter i Vennesla

Statusrapport fra prosjektet Likeverd og muligheter i Vennesla kommune. Likestillingssenteret har vært faglig veileder til arbeidet i barnehagene.

Alskens folk

Alskens folk er den første forskningsrapporten i Norge som omhandler levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk.

Likestillingsanalyse av styringsdokument i Østfold fylkeskommune

Likestillingsanalyse for å se hvordan likestillings- og mangfoldsperspektivet er i varetatt i sentrale styringsdokumenter i Østfold fylkeskommune

Utviklingsarbeid i barnehager i Hedmark

Rapport fra utviklingsnettverk for likestilling i fem barnehager i Hedmark.

Vedvarende vikeplikt

Kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Rapporten er grunnlagsdokument til Likestillingsutvalgets NOU 2011:18 Struktur for likestilling.

Likestilling i barnehager i Gran kommune

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling fra tre barnehager i Gran kommune i 2011.

Nye barnehager i gamle spor

Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring (2008-2010) med oversikt over status for likestillingsarbeidet i norske barnehager.

Likestilling i barnehager i Hedmark 2010

Rapport fra utviklingsarbeid om likestilling i fire barnehager i Hedmark i 2010.