Likeverdige tjenester · Likestillingssenteret
Eldre person holder et regnbueflagg.
Temaområder

Likeverdige tjenester

MÅL. Alle har tilgang til gode og likeverdige offentlige ­tjenester.

Likeverdige offentlige ­tjenester innebærer tilrettelegging og tilpassing som tar hensyn til at vi mennesker er forskjellige og har ulike behov. Likestilling kan derfor innebære forskjellsbehandling.

Tjenesteytere må reflektere over hvordan de møter enkeltmennesker. Holdninger, normer og fordommer kan føre med seg stereotype oppfatninger av ulike grupper av befolkningen.

Gjennom kompetanseheving, kartlegging og refleksjon kan Like­stillingssenteret bidra til å sikre at tjenestene blir av god kvalitet, er treffsikre, effektive og likeverdige.

Vi arbeider målrettet for å bidra til kunnskap om oppfølgingen av menneske­rettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funk­sjonsevne (CRPD) i norsk lovverk og i praksis.

Nedenfor kan du lese mer om våre undertema, prosjekter og hva vi tilbyr av kurs og kompetanseheving.

Dette tilbyr vi:

Omslaget til Kjæresteboka.

Kjæresteboka er en samtalebok for utviklingshemmede. Dette er nettressursen og her finner du instruksjonsvideo og PDF-utgave som du kan laste ned gratis.

Tegning av fem personer som er superhelter med trans- og pridefargede uniformer.

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Ung jente som leker i åkeren.

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Hva skal til for å sikre innbyggerne likeverdige offentlige tjenester?

Mer om vårt arbeid:

Skygge av hender som former et hjerte, på en regnbuebakgrunn.

Hva vil det si å være kjærester? I år lager vi «Kjæresteboka»

Bilde av fire eldre voksne.

Seksualitet er en viktig del av livet også når vi blir eldre. Seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse.