Jørgen Berg-Sollien
Ansatte

Jørgen Berg-Sollien

Kommunikasjonsrådgiver

Jørgen har bachel­orgrad i kultur- og sam­funnsfag med for­dypning i medie­vi­tenskap fra Uni­ver­si­tetet i Oslo og NTNU. Han har lang fartstid i medie­bransjen, både som jour­nalist, desk­jour­nalist, gra­fiker og på drift- og ledelsesnivå.

Jørgen startet i en nyopp­rettet stilling som kom­mu­ni­ka­sjons­råd­giver ved Like­stil­lings­sen­teret i 2022. Hos oss styrer han våre sosiale medier, og er stort sett innom alt av utad­rettet kom­mu­ni­kasjon. Jørgen er også involvert i plan­legging av for­midling i flere pro­sjekter, og bistår pro­sjekt­ledere i å utvikle alt fra kro­nikker til nettkurs.