Kristina Miklavic
Ansatte

Kristina Miklavic

Rådgiver

Kristina har master i filosofi fra Uni­ver­si­tetet i Bergen og bachelor i psy­kologi og filosofi fra Kenyon College, Ohio, USA. Gjennom utdan­ningene har Kristina for­dypet seg i skam og kjønn med et inter­sek­sjonelt per­spektiv. Hun har spe­sielt sett på hvordan skam er norm­re­gu­le­rende, mora­li­se­rende og poten­sielt trans­for­me­rende for kjønnede identiteter.

Kristina har erfaring fra NAV og fag­for­enings­arbeid og begynte å jobbe som råd­giver hos oss i juni 2022. Hun startet sen­terets arbeid innen gaming, og ledet i 2023 pro­sjektet Trygge gamingrom.