Sara Hope Lygre
Ansatte

Sara Hope Lygre

Rådgiver

Sara har master i sosial­an­tro­pologi fra Uni­ver­si­tetet i Tromsø. Der skrev hun mas­ter­oppgave om fore­stil­linger om alderdom i Norge; hvordan vi ser på alderdom og hvordan ser gamle og eldre men­nesker på seg selv og sin rolle i sam­funnet. Sara har lang erfaring fra orga­ni­sa­sjons­arbeid og kommer til oss fra Vok­sen­opp­læ­rings­for­bundet. Tid­ligere har hun jobbet i Røde Kors og med sosialt entreprenørskap. 

Sara begynte stil­lingen som råd­giver ved Like­stil­lings­sen­teret i august 2021, og skal blant annet arbeide med Friere valg og kom­pe­tanse­heving knytta til eldre og seksualitet.

Presse­bilder
Presse­bilde i svart­hvitt: Sara Hope Lygre
Presse­bilde i farger: Sara Hope Lygre

Foto må kredi­teres Holland Foto