Carina Carlsen
Ansatte

Carina Eli­sabeth Carlsen

Rådgiver

Carina er utdannet verne­pleier, med master i empo­werment og helse­frem­mende arbeid. Hun skrev sin mas­ter­oppgave om influ­encere og ansvars­fø­lelse. Hun har også for­dypning i sexologi og funk­sjons­hemming, samt sek­su­alitet og sek­su­al­un­der­visning. Hun har også videre­ut­danning innen fat studies and body politics, fra Uni­versity of Wis­consin. Carina er opptatt av hvordan vi ser på kroppen i dagens samfunn, på hvilke måter vi dis­kri­mi­nerer de ulike kroppene, og for­vent­ninger rundt kropp og kjønn.

Carina Carlsen har jobbet som råd­giver ved Like­stil­lings­sen­teret siden 2018.

Presse­bilde svart­hvitt Carina Carlsen

Presse­bilde i farge Carina Carlsen

Foto må kredi­teres Bjørnar Solberg.