Annette Solberg.
Ansatte

Annette Solberg

Seniorrådgiver

Annette har master fra huma­nis­tiske fag med for­dypning i arkeologi og sosial­an­tro­pologi samt videre­ut­danning i Sexologi og funk­sjons­hemming. Gjennom forsk­ningen har Annette fokusert på sosial struktur, nettverk og kjønn i stein­alder gjennom pro­sjekter ved Kul­tur­his­torisk museum i Oslo og Arkeo­logisk museum i Stav­anger. I arbeids­livet har Annette vært opptatt av mid­ler­tidig ansattes ret­tig­heter og inklu­dering på arbeidsplassen.

Hos oss ved Like­stil­lings­sen­teret har Annette arbeidet med skeives levekår og ret­tig­heter, samt like­stilling for men­nesker med nedsatt funk­sjonsevne. Hun har blant annet hatt ansvar for utvik­lingen av VIP (Viktig Inter­essant Person) i Norge. Annette har jobbet ved Like­stil­lings­sen­teret siden 2016.

 

Pressefoto:

Annette Solberg svart­hvittfoto (JPG)

Annette Solberg fargefoto (JPG)

Foto må kredi­teres Bjørnar Solberg