Seksuell trakassering og voldsforebygging

Fagdag VIP voldsforebygging

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og sek­su­alitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgs­per­soner i omsorgs­tje­nestene for men­nesker med intel­lek­tuell funk­sjons­ned­set­telse. Målet med fag­dagen er å gi ansatte økt kom­pe­tanse om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for å fore­bygge overgrep.

Bak­grunn
Like­stil­lings­sen­teret har i sam­arbeid med Hamar kommune utviklet en fagdag om kjønn, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har brukere med intel­lek­tuell funk­sjons­ned­set­telse. Utvikling og kurs i 2017/2018 var finan­siert av Helse­di­rek­to­ratet. Fra 2023 vil fag­dagen hete VIP volds­fore­bygging, og i større grad omhandle og rette seg inn mot virk­som­heter som har eller ønsker å få VIP-instruktører og VIP-tilbud forøvrig.

Bak­grunnen for pro­sjektet er et behov for kom­pe­tanse­heving hos ansatte. På lik linje (NOU 2016:17) viste at men­nesker med intel­lek­tuell funk­sjons­ned­set­telse får mindre sek­su­ali­tets­un­der­visning og har mindre kunnskap om egen sek­suell helse enn den øvrige befolk­ningen. For å fore­bygge overgrep og gi de av oss som har en funk­sjons­ned­set­telse trygge rammer i hver­dagen, er det viktig å skape trygge og åpne omsorgs­per­soner som kan snakke om kjønn, sek­su­alitet og overgrep med brukerne.

Innhold
Del­ta­kerne får kunnskap om:

  • Ret­nings­linjer og plikter
  • Vold og overgrep
  • Råd om hvordan fore­bygge overgrep
  • Sek­su­al­vennlig miljø
  • Normer og likestilling
  • Følelser
  • Normer
  • Grense­setting
  • CRPD
  • Ret­tig­heter

Pro­grammet legger opp til aktiv del­ta­kelse og prak­tiske opp­gaver, erfa­rings­ut­veksling, gruppe­arbeid og refleksjon. Del­ta­kerne får kursbevis.

Les mer om Fagdag VIP volds­fore­bygging i LS Info 8/2022

Nettkurs

Kurset Trygg i egen sek­su­alitet ble i 2020 bear­beidet til et nettkurs med midler fra Bufdir. Du finner det i vår nett­skole.