To personer sitt i en trapp. De smiler og holder hender.
Likeverdige tjenester

Kropp som diskrimineringsgrunnlag

Likestillingssenteret ønsker å innføre kroppsstørrelse og høydevariasjon som et diskrimineringsgrunnlag. For å oppnå dette kreves at vi snakker om stigmatiseringen særlig tykke kropper utsettes for, og forstår konsekvensene av stigmatiseringen.

Men­neskers ver­dighet og ret­tig­heter skal ikke være avhengig av kropps­stør­relse eller utseende. Dis­kri­mi­nering basert på kropp kan føre til alvorlige kon­se­kvenser for indi­viders fysiske og mentale helse.

Dis­kri­mi­nering mot kropps­former og stør­relser er et reelt problem som påvirker enkelt­per­soners mulig­heter på arbeids­mar­kedet, i utdanning, helse­tje­nester og sosial del­ta­kelse. For­dommer og neg­ative hold­ninger er den største utford­ringen. Dette støttes av inter­na­sjonal forskning.

Inklu­dering av kropp som dis­kri­mi­ne­rings­grunnlag vil bidra til å øke bevisst­heten om pro­blemet og fremme et mer rett­ferdig, bære­kraftig og inklu­de­rende samfunn.

Om tykkfobi

Tykkfobi refe­rerer til neg­ative hold­ninger, for­dommer og ste­reo­typier rettet mot tykke men­nesker. Hold­ningene bidrar til en uheldig repro­duksjon av stig­ma­ti­sering og mar­gi­na­li­sering som der igjen påvirker enkelt-individets helse og livskvalitet.

Våre arbeids­me­toder

Like­stil­lings­sen­teret arbeider aktivt for å aner­kjenne og inte­grere kropps­mangfold som et dis­kri­mi­ne­rings­grunnlag. Dette inklu­derer bety­delig innsats rettet mot kom­pe­tanse­heving og å fremme en inter­sek­sjonell til­nærming til kropps­re­latert diskriminering.

Vi bidrar til dette gjennom ulike kanaler, som kom­pe­tanse­he­vings­tiltak, del­ta­kelse i høringer, skriving av kro­nikker, tilby kurs og andre rele­vante initiativer.

Arbeidet er avgjø­rende for å sikre likeverd og inklu­dering for alle, da det aner­kjenner den kom­plek­si­teten som omgir kropps­bildet og fremmer for­stå­elsen av hvorfor kropps­mangfold bør være et sen­tralt diskrimineringsgrunnlag.

Vi jobber med kropp­s­per­spek­tivet gjennom: