En jente står i åkeren og smiler.
Seksuell trakassering og voldsforebygging

VIP – Viktig Inter­essant Person

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse, bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

VIP-programmet er utviklet i Sverige og driftes i dag av Eskil­stuna kommune. Like­stil­lings­sen­teret og Nok. Hamar har siden 2018 hatt ret­tig­hetene til å følge opp VIP-programmet i Norge. 14 pilot­kom­muner deltar i pro­sjektet; vi utdanner instruk­tører og instruk­tørene gjen­nom­fører pro­grammet i sine kom­muner eller på sine arbeids­plasser. VIP-instruktørutdanning plan­legges utvidet i årene som kommer.

Mål­setting med VIP-programmet

Målet er å gi risiko­ut­satte voksne, og særlig men­nesker med intel­lek­tuell funk­sjons­ned­set­telse, kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold. Pro­grammet gir økt selv­be­stem­melse og er et verktøy for CRPD i praksis.

Hva er VIP?

VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grense­setting, vold og overgrep. Hver modul varer i to timer og del­ta­kerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modulene er satt sammen av mange prak­tiske øvelser og små kunn­skaps­bolker som skal utfordre og styrke kunn­skapen hos deltakerne.

Innhold

TEMA REPETISJON
Intro­duksjon For­and­ringer og avslutning
Følelser Skyld og skam
Forsvar Kom­mu­ni­kasjon
Vold Makt og maktesløshet
Valg Verdier
Jeg Grenser og sikkerhet

VIP-programmet gjen­nom­føres av ansatte i kom­munene som har gjen­nomført instruk­tør­ut­dan­ningen for VIP hos Like­stil­lings­sen­teret og Nok. Hamar.

VIP-voldsforebygging egner seg også til å jobbe fore­byg­gende med andre risiko­ut­satte grupper.

Les mer i LS Info: Lenke til LS-info om VIP