Bilde av fire eldre voksne.
Likeverdige tjenester

Eldre og sek­suell helse

Seksualitet er en viktig del av livet også når vi blir eldre. Seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Samtidig viser studier at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse.

Sam­funnet preges fortsatt av tabu når det gjelder eldres sek­su­alitet. Sam­tidig er sek­su­alitet en viktig del av livet, også når vi blir eldre.

Eldre voksne er en sårbar gruppe når det gjelder sek­suell helse, og er mer utsatte for sek­suelle pro­blemer enn befolk­ningen ellers. Mange eldre utsetter å oppsøke helse­hjelp, og helse­per­sonell unngår å tema­tisere sek­su­alitet i møte med eldre pasi­enter og brukere. Dette henger sammen med mang­lende kom­pe­tanse om sek­su­alitet og aldring, og ste­reo­ty­piske hold­ninger til eldre per­soners sek­su­alitet. Mange eldre som til­hører kjønns- og sek­su­ali­tets­mi­no­ri­teter går tilbake til skapet når de blir pleie­tren­gende av frykt for neg­ative reak­sjoner, og hete­ro­no­r­ma­ti­vitet preger helse- og omsorgs­in­sti­tu­sjoner. I pro­sjektet om eldre og sek­suell helse tilbyr vi kom­pe­tanse om aldring og sek­suell helse både for helse­per­sonell og eldre voksne.

Pro­sjektet om eldre og sek­suell helse er et nasjonalt kom­pe­tanseløft og et sam­ar­beids­pro­sjekt mellom Like­stil­lings­sen­teret KUN, For­eningen FRI, Sex og Politikk og Like­stil­lings­sen­teret. Kom­pe­tanse­løftet startet i 2020 og vil gjen­nom­føres i 2021 og 2022. Vi tilbyr blant annet fag­dager for helse­per­sonell og ulike nett­res­surser for helse­per­sonell og eldre voksne. Pro­sjektet er finan­siert av Helsedirektoratet.

 

Pro­sjektet har en egen nettside: eldreogseksuellhelse.no