To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.
Demokrati

Folke­valgt­opp­læring for kom­munale og fyl­kes­kom­munale råd

Kurs i normer, menneskerettigheter og likestilling for rådene i kommune og fylkeskommune.

Vi tilbyr 2–3 timers folke­valgt­opp­læring rettet mot med­lemmer i kom­munale og fyl­kes­kom­munale råd. Opp­læ­ringen setter fokus på norm­be­vissthet, FN-konvensjonen for per­soner med nedsatt funk­sjonsevne og like­stilling i praksis.

De folke­valgte får innsikt i føl­gende spørsmål

  • Hva er normbevissthet?
  • Hvordan påvirker normene mitt arbeid i rådet?
  • Hva er FN-konvensjonen for per­soner med nedsatt funk­sjonsevne (CRPD)?
  • Hvordan jobbe med like­stilling i praksis gjennom rådene?
  • Hvordan kan rådene påvirke poli­tiske prosesser?

Opp­læ­ringen tilbys både fysisk og digitalt, men det er viktig at de folke­valgte kan jobbe sammen i grupper. Det anbe­fales å gjen­nomføre felles folke­valgt­opp­læring for alle rådene i kom­munen eller fylket.

Ønsker du mer info eller et pris­tilbud, ikke nøl med å ta kontakt!