To personer skriver på post it-lapper som henger på et vindu.
Demokrati

Folke­valgt­opp­læring for kom­munale og fyl­kes­kom­munale råd

Kurs i normer, menneskerettigheter og likestilling for rådene i kommune og fylkeskommune.

Vi tilbyr 2–3 timers kurs rettet mot med­lemmer i kom­munale og fyl­kes­kom­munale råd. Opp­læ­ringen setter fokus på norm­be­vissthet, FN-konvensjonen for per­soner med nedsatt funk­sjonsevne og like­stilling i praksis.

Rådene får innsikt i føl­gende spørsmål

  • Hva er normbevissthet?
  • Hvordan påvirker normene mitt arbeid i rådet?
  • Hva er FN-konvensjonen for per­soner med nedsatt funk­sjonsevne (CRPD)?
  • Hvordan jobbe med like­stilling i praksis gjennom rådene?
  • Hvordan kan rådene påvirke poli­tiske prosesser?

Kurset bør helst gjen­nom­føres fysisk, men vi tilbyr også digitalt. Det er uansett viktig at råds­med­lemmene kan jobbe sammen i grupper under kurset. Det anbe­fales å gjen­nomføre felles opp­læring for alle rådene i kom­munen eller fylket.

I 2024 og 2025 tilbyr vi denne opp­læ­ringa for en egen­andel på totalt 2000 kroner pr. kommune. Dette total­prisen pr. kurs, uansett reisevei, eller om det er fysisk eller digitalt kurs. Fyll ut dette skjemaet for å bestille: Lenke til bestil­lings­skjema for folke­valgt­opp­læring av råd i kommune eller fylke

 

Ønsker du mer info ta kontakt på e‑post eller telefon.