Tegning av fem personer som er superhelter med trans- og pridefargede uniformer.
Utviklingshemming og seksualitet

PUST UT

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Men­nesker med utvik­lings­hemming opp­lever ofte mye mot­stand i forhold til sin sek­su­alitet. De er omgitt av et pater­na­listisk mønster, der alle andre vet deres eget beste. Per­soner med utvik­lings­hemming har også behov for økt kunnskap og større åpenhet omkring egen seksualitet.

PUST UT er et tilbud utviklet av FRI, og er sosiale og inklu­de­rende treff hvor les­biske, homofile, bifile, panfile eller trans­per­soner med utvik­lings­hemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet.

Like­stil­lings­sen­teret har i sam­arbeid med FRI og Skeiv Kunnskap utviklet en metodebok for helse­per­sonell, med en dedikert nett­ressurs og webinar. Denne kaster lys over det skeive per­spek­tivet. Boka har fokus på det å ha skeive tanker og følelser, samt hvordan det opp­leves. Ønsker du å lære mer om utvik­lings­hemming i et skeivt per­spektiv, og hvordan du som tje­nesteyter kan styrke egen kom­pe­tanse til det beste for tje­neste­mot­taker? Sammen med en nett­res­sursen og webinar gir metodeboka en inn­føring i sek­suell helse, sek­su­alitet og vei­ledning av per­soner og grupper.

Målet med PUST UT

Målet er å gi helse­per­sonell og andre som jobber med mål­gruppen økt kunnskap og sam­ta­le­verktøy om sek­suell helse, da i all hovedsak skeiv sek­su­alitet. Gjennom denne kunn­skapen kan de gi men­nesker med intel­lek­tuell funk­sjons­ned­set­telse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst snakke om også den skeive seksualiteten.

Digital bok

Boka er gratis å bruke og til­gjen­gelig som digital utgi­velse her: Pust ut – metodebok (PDF)