Samfunnsplanlegging for offentlige myndigheter

Pros­sess­vei­ledning

Prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Like­stil­lings­sen­teret tilbyr pro­sess­vei­ledning for offentlige myn­dig­heter og private virk­som­heter som ønsker å jobbe hel­hetlig med like­stilling. Vi tilbyr både pro­sess­le­delse i enkelt­stående pro­sjekter og pro­sess­vei­ledning i lang­siktig utviklingsarbeid.

En del av pro­sess­vei­led­ningen inne­bærer kom­pe­tanse­heving for de ansatte, for­un­der­sø­kelser, og å veilede i akti­vi­teter og metoder for å iverk­sette kor­ri­ge­rende tiltak.

Vei­led­ningen skred­dersys til opp­drags­givers behov og i samsvar med omfang og område.