Fire personer på et kontor samarbeider rundt et bord.
Kultur for likestilling

Vei­ledning for hel­hetlig likestillingsarbeid

Likestillingssenteret tilbyr prosessveiledning for å jobbe helhetlig med likestilling.

Vi tilbyr pro­sess­vei­ledning for offentlige myn­dig­heter og private virk­som­heter som ønsker å jobbe hel­hetlig med like­stilling. Vi tilbyr både pro­sess­le­delse i enkelt­stående pro­sjekter og pro­sess­vei­ledning i lang­siktig utviklingsarbeid.

Pro­sess­vei­ledning inne­bærer å lage en kultur for like­stilling og like­stilling i praksis, hvor ledelse og ansatte er involvert i utvik­lingen. Det kan for eksempel innebære kom­pe­tanse­heving for de ansatte, for­un­der­sø­kelser, og å veilede i akti­vi­teter og metoder for å iverk­sette tiltak.

Vei­led­ningen skred­dersys til opp­drags­givers behov og i samsvar med omfang og område. Pro­sess­vei­ledning tilbys innenfor alle våre sats­nings­om­råder; Sam­funns­del­ta­kelse, like­verdige tje­nester, arbeidsliv og oppvekstmiljø.

Eksempel på oppdrag:

Noe for din virksomhet?

Ikke nøl med å ta kontakt om dere er trenger kyndig pro­sess­le­delse eller prosessveiledning.