Author: froydis

Eldre og sek­suell helse

Sam­funnet preges fortsatt av tabu når det gjelder eldres sek­su­alitet. Sam­tidig er sek­su­alitet en viktig del av livet, også når vi blir eldre. Eldre voksne er en sårbar gruppe når det gjelder sek­suell helse, og er mer utsatte for sek­suelle pro­blemer enn befolk­ningen ellers. Mange eldre utsetter å oppsøke helse­hjelp, og helse­per­sonell unngår å tema­tisere sek­su­alitet … Con­tinued

Inn­spill til stats­bud­sjettet for 2021

Direktør Goro Ree-Lindstad deltar i høringa for stats­bud­sjett 2021 i Familie- og kul­tur­ko­miteen på Stor­tinget tirsdag 20. oktober 2020. Regje­ringen foreslår å opp­rett­holde Like­stil­lings­sen­terets bevilgning fra 2020. Vi er glade for at vi kan fort­sette vårt plan­lagte arbeid for 2021. Sam­tidig vet vi at det gjenstår viktig arbeid på like­stil­lings­feltet, at det er behov for … Con­tinued

Mang­lende like­stilling i utvalgsmandater

I Norge er like­stilling så viktig at en egen lov­be­stem­melse pålegger offentlige myn­dig­heter å fremme like­stilling i alt sitt virke. Så hvorfor nevnes ikke like­stilling i mer enn ett (av 20) mandat for offentlige utvalg som vi har gjen­nomgått? Når staten skal finne ut av noe, over­lates jobben ofte til et utvalg. Spørs­målene utvalgene skal … Con­tinued

Likestillings­sentrenes nettskole

På vår nett­skole finner du kurs om: For å kunne ta kursene må du registrere deg som bruker på nett­skolen. Alle kurs er gratis. Nedenfor kan du se en video om hvordan du regist­rerer deg på nett­skolen og hvordan du finner kursene våre:

Kjønns­delte hjelpemidler?

Like­stil­lings­sen­teret har i sam­arbeid med Øst­lands­forskning studert til­de­lingen av hjelpe­midler for å undersøke hvorvidt det finnes util­siktede skjev­heter og ulik­heter basert på kjønn, alder og bosted. Til sammen har vi ana­lysert til­deling av 441 523 hjelpe­midler for 2017. 26 hjelpe­mid­del­for­midlere har deltatt i studien. Studien er finan­siert av Bufdir og gjen­nomført i sam­arbeid med NAV … Con­tinued

Gå i paraden for et inklu­de­rende samfunn

Like­stil­lings­sen­teret opp­fordrer alle til å bli med i paraden for å bekjempe dis­kri­mi­ne­ringen, sier direktør Goro Ree-Lindstad. Invitere med deg noen du kjenner, venner, kol­leger eller for­eldre­gruppa i klassa til ungene dine. Invi­tasjon er viktig, for det kan være litt skummelt å gå i paraden første gang påpeker hun. Ree-Lindstad under­streker at paraden er for … Con­tinued

Skeives levekår i Agder

22. august pre­sen­terte Like­stil­lings­sen­teret og Øst­lands­forskning resul­tater fra leve­kårs­studien i Agder. I studien har vi kommet fram til føl­gende tre hovedfunn: Psykisk helse Hver tredje respondent i under­sø­kelsen har hatt redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året. Mange sliter med fysiske og psy­kiske helse­plager. Skeive i Agder har i større grad enn den … Con­tinued

La jentene fly!

Som den vilje­sterke og modige unge kvinnen Lundby er, tviler vi ikke et sekund på at hun ville gjort en kjempejobb som like­stil­lings­mi­nister. Men først og fremst skulle vi ønske at både like­stil­lings­mi­nister og kul­tur­mi­nister brøytet hopp­sporene for henne, så Lundby selv kan kon­sen­trerer seg om å sette nedslag nederst i bakken, og fort­sette å … Con­tinued

Hørings­inn­spill om sek­suell trakassering

I dag er det høring i familie- og kul­tur­ko­miteen på Stor­tinget om to repre­sen­tant­forslag om sek­suell tra­kas­sering, og vi fire like­stil­lings­sentrne kommer med felles hørings­inn­spill til komiteen når de behandler repre­sen­tant­forslag 71 S fra Bjørnar Moxnes og repre­sen­tant­forslag 75 S fra Freddy André Øvstegård, Kari Eli­sabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrek. Vi ønsker å … Con­tinued

Like­stilling ned­prio­ri­teres i år igjen

Åpent brev til stor­tings­re­pre­sen­tantene Det er med bekla­gelse at det i Stats­bud­sjettet for 2018 igjen foreslås å kutte grunn­til­skuddet til like­stil­lings­sentrene  med 2 million kroner, en reduksjon på 1 million til hver av like­stil­lings­sentrene (Like­stil­lings­sen­teret på Hamar og KUN i Steigen). Like­stil­lings­sentrene er viktige ope­rative regionale fag­miljøer. Vi bidrar med økt kunnskap og bevissthet om … Con­tinued