Siste nytt

Gå i paraden for et inklu­de­rende samfunn

15. september er dagen for tidenes første pride-parade i Hamar. Blir du med?

Like­stil­lings­sen­teret opp­fordrer alle til å bli med i paraden for å bekjempe dis­kri­mi­ne­ringen, sier direktør Goro Ree-Lindstad. Invitere med deg noen du kjenner, venner, kol­leger eller for­eldre­gruppa i klassa til ungene dine. Invi­tasjon er viktig, for det kan være litt skummelt å gå i paraden første gang påpeker hun.

Ree-Lindstad under­streker at paraden er for alle, og del­ta­kelse er viktig for å feire det store mang­foldet av hvem vi er, hvordan vi uttrykker oss og hvem vi elsker. Sam­tidig er det en mørk undertone. Det er mange som fortsatt ikke tør eller kan gå i pride-paraden, for dem er alles del­ta­gelse ekstra betydningsfull.

His­torier fra skeive på Hamar viser at flere fortsatt opp­lever å bli møtt med blikk når de leier hver­andre eller kysser kjæ­resten av samme kjønn. Mange for­teller at de kvier seg for å være åpne om sin iden­titet i frykt for å bli dømt og stemplet av andre. Like­stil­lings­sen­teret har nylig gjen­nomført en leve­kårs­un­der­sø­kelse blant skeive i Agder. Funnene viser at hele en av tre skeive i Agder har psy­kiske plager som skaper nedsatt arbeidsevne. Fler­tallet har hatt selv­mords­tanker, og nærmere en tredjedel av trans­per­soner har forsøkt å ende sitt liv. Hvordan står det egentlig til for skeive her på Hamar?

Vis at Hamar er et inklu­de­rende samfunn. Fra parader rundt i landet er en rekke orga­ni­sa­sjoner, lag og for­eninger synlige med. Jeg håper derfor at det også skjer på Hamar avslutter Ree-Lindstad.

 

Blir du med, kan du si fra at du deltar på arran­ge­mentet her: Pride Hamar