Kontakt oss

Nyheter

Innspill til statsbudsjettet for 2021

Likestillingssenteret ber Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om at det settes av egne midler til å følge opp NOUen Jenterom, gutterom og mulighetsrom og at kapittel 351 post 70 økes med 1 millioner kroner øremerket VIP (Viktig Interessant Person), som er et voldsforebyggende program for å gi sårbare personer, og spesielt personer med utviklingshemming økt evne til selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Direktør Goro Ree-Lindstad deltar i høringa for statsbudsjett 2021 i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget tirsdag 20. oktober 2020.

Regjeringen foreslår å opprettholde Likestillingssenterets bevilgning fra 2020. Vi er glade for at vi kan fortsette vårt planlagte arbeid for 2021. Samtidig vet vi at det gjenstår viktig arbeid på likestillingsfeltet, at det er behov for kompetansemiljøer som Likestillingssenteret, KUN, senter for likestilling og Reform, og at en styrking av likestillingssentrene ville ha signalisert et ønske om en langsiktig satsning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Likestillingssenteret er et viktig kompetansemiljø som både er med på å utvikle likestillingsfeltet, men også følge opp stortingets og regjeringens stortingsmeldinger, NOUer, strategier og handlingsplaner. Vi bidrar til at flere får økt kunnskap og bevissthet om likestilling samt gir de verktøy til å GJØRE likestilling i praksis. Vi er et viktig bindeledd mellom forskning og praksis.

Likestillingssenteret er en fleksibel organisasjon som følger opp tidsaktuelle tema. Noe koronatiden tydelig har synliggjort, hvor vi som mange andre måtte omstille oss og tenke nytt.

Vi gjennomførte blant annet en opinionsundersøkelse om hvordan covid 19 påvirket likestillingen i hjemmet. Undersøkelsen viser at i krisetider forsterkes kjønnsrollene. Undersøkelsen fikk mye oppmerksomhet og er blitt vist til i mange ulike fora. Vi har også utviklet en nettskole med ulike kurs. Nettkursene utfyller arbeidet vi ellers gjør, men vil ikke kunne erstatte den viktige kompetansehevingen det er ved å møte folk og reflektere i fellesskap.
Likestillingssenteret vil be om at i tillegg til å øke grunnbevilgningen til likestillingssentrene, ønsker vi også at:

  1. Det settes av egne midler til å følge opp NOUen Jenterom, gutterom og mulighetsrom. NOUen kommer med viktige anbefalinger. Disse anbefalingen må følges opp med øremerkede midler.
  2. Kapittel 351 post 70 økes med 1 millioner kroner øremerket VIP (Viktig Interessant Person), som er et voldsforebyggende program for å gi sårbare personer, og spesielt personer med utviklingshemming økt evne til selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Likestillingssenteret ønsker å bidra til økt likestilling også i årene fremover, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid på alle diskrimineringsgrunnlagene.

 

Les det skriftlige innspillet til høring her: Skriftlig innspill til høring om statsbudsjett 2021