Goro Ree-Lindstad
Siste nytt

Inn­spill til stats­bud­sjettet for 2021

Likestillingssenteret ber Familie- og kulturkomiteen på Stortinget om at det settes av egne midler til å følge opp NOUen Jenterom, gutterom og mulighetsrom og at kapittel 351 post 70 økes med 1 millioner kroner øremerket VIP (Viktig Interessant Person), som er et voldsforebyggende program for å gi sårbare personer, og spesielt personer med utviklingshemming økt evne til selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Direktør Goro Ree-Lindstad deltar i høringa for stats­bud­sjett 2021 i Familie- og kul­tur­ko­miteen på Stor­tinget tirsdag 20. oktober 2020.

Regje­ringen foreslår å opp­rett­holde Like­stil­lings­sen­terets bevilgning fra 2020. Vi er glade for at vi kan fort­sette vårt plan­lagte arbeid for 2021. Sam­tidig vet vi at det gjenstår viktig arbeid på like­stil­lings­feltet, at det er behov for kom­pe­tanse­miljøer som Like­stil­lings­sen­teret, KUN, senter for like­stilling og Reform, og at en styrking av like­stil­lings­sentrene ville ha sig­na­lisert et ønske om en lang­siktig satsning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Like­stil­lings­sen­teret er et viktig kom­pe­tanse­miljø som både er med på å utvikle like­stil­lings­feltet, men også følge opp stor­tingets og regje­ringens stor­tings­mel­dinger, NOUer, stra­tegier og hand­lings­planer. Vi bidrar til at flere får økt kunnskap og bevissthet om like­stilling samt gir de verktøy til å GJØRE like­stilling i praksis. Vi er et viktig bin­deledd mellom forskning og praksis.

Like­stil­lings­sen­teret er en flek­sibel orga­ni­sasjon som følger opp tids­ak­tuelle tema. Noe koro­na­tiden tydelig har syn­lig­gjort, hvor vi som mange andre måtte omstille oss og tenke nytt.

Vi gjen­nom­førte blant annet en opi­nions­un­der­sø­kelse om hvordan covid 19 påvirket like­stil­lingen i hjemmet. Under­sø­kelsen viser at i krise­tider for­sterkes kjønns­rollene. Under­sø­kelsen fikk mye opp­merk­somhet og er blitt vist til i mange ulike fora. Vi har også utviklet en nett­skole med ulike kurs. Nett­kursene utfyller arbeidet vi ellers gjør, men vil ikke kunne erstatte den viktige kom­pe­tanse­he­vingen det er ved å møte folk og reflektere i fellesskap.
Like­stil­lings­sen­teret vil be om at i tillegg til å øke grunn­be­vilg­ningen til like­stil­lings­sentrene, ønsker vi også at:

  1. Det settes av egne midler til å følge opp NOUen Jenterom, gutterom og mulig­hetsrom. NOUen kommer med viktige anbe­fa­linger. Disse anbe­fa­lingen må følges opp med øre­merkede midler.
  2. Kapittel 351 post 70 økes med 1 mil­lioner kroner øre­merket VIP (Viktig Inter­essant Person), som er et volds­fore­byg­gende program for å gi sårbare per­soner, og spe­sielt per­soner med utvik­lings­hemming økt evne til selv­be­stem­melse og brukermedvirkning.

Like­stil­lings­sen­teret ønsker å bidra til økt like­stilling også i årene fremover, og ser fram til et fortsatt godt sam­arbeid på alle diskrimineringsgrunnlagene.

 

Les det skriftlige inn­spillet til høring her: Skriftlig inn­spill til høring om stats­bud­sjett 2021