Kontakt oss

Nyheter

Skeives levekår i Agder

Rapporten for levekårsstudien blant skeive på Agder er klar.

22. august presenterte Likestillingssenteret og Østlandsforskning resultater fra levekårsstudien i Agder. I studien har vi kommet fram til følgende tre hovedfunn:

Psykisk helse
Hver tredje respondent i undersøkelsen har hatt redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året. Mange sliter med fysiske og psykiske helseplager. Skeive i Agder har i større grad enn den øvrige skeive befolkningen i Norge forsøkt å ta sitt eget liv. Undersøkelsen har vist at spesielt transpersoner og bifile kvinner sliter med psykisk helse og er sterkt påvirket av dette. Mer forskning på området er avgjørende for å forstå hvorfor disse gruppene sliter mer enn andre.

Diskriminering
Majoriteten av de skeive respondentene oppgir at de ikke har vært utsatt for diskriminering, trakassering, vold eller trusler. I intervjuene kom det imidlertid fram at informantene har en tendens til å undergrave alvorlighetsgraden i hendelser som kan defineres som diskriminering og trakassering.
Det later til at informantene vi har intervjuet ikke opplever det som selvfølge at skeive identiteter likestilles med heterofile, men heller tilsynelatende slår seg til ro med at homonegative holdninger eksisterer.

Kompetanse
Mange respondenter i Agder opplever kompetansen om lhbt i helsevesenet som dårlig. Dette påvirker deres helsetilbud og bryter med grunnprinsippet om offentlige likeverdige tjenester uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
Manglende kompetanse kan også føre til negative holdninger, ubevisst diskriminering og trakassering av skeive på skole/studiested og arbeidsplasser.

Kortversjonen av studien kan du lese her: Skeives levekår i Agder – kortversjon

Sluttrapporten kan lastes ned på nettsida til Østlandsforskning

Les NRK sin artikkel om rapporten

Se NRK sitt innslag om rapporten