Siste nytt

Skeives levekår i Agder

Rapporten for levekårsstudien blant skeive på Agder er klar.

22. august pre­sen­terte Like­stil­lings­sen­teret og Øst­lands­forskning resul­tater fra leve­kårs­studien i Agder. I studien har vi kommet fram til føl­gende tre hovedfunn:

Psykisk helse
Hver tredje respondent i under­sø­kelsen har hatt redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året. Mange sliter med fysiske og psy­kiske helse­plager. Skeive i Agder har i større grad enn den øvrige skeive befolk­ningen i Norge forsøkt å ta sitt eget liv. Under­sø­kelsen har vist at spe­sielt trans­per­soner og bifile kvinner sliter med psykisk helse og er sterkt påvirket av dette. Mer forskning på området er avgjø­rende for å forstå hvorfor disse gruppene sliter mer enn andre.

Dis­kri­mi­nering
Majo­ri­teten av de skeive respon­dentene oppgir at de ikke har vært utsatt for dis­kri­mi­nering, tra­kas­sering, vold eller trusler. I inter­vjuene kom det imid­lertid fram at infor­mantene har en tendens til å under­grave alvor­lig­hets­graden i hen­delser som kan defi­neres som dis­kri­mi­nering og trakassering.
Det later til at infor­mantene vi har inter­vjuet ikke opp­lever det som selv­følge at skeive iden­ti­teter like­stilles med hete­rofile, men heller til­syne­la­tende slår seg til ro med at homo­ne­gative hold­ninger eksisterer.

Kom­pe­tanse
Mange respon­denter i Agder opp­lever kom­pe­tansen om lhbt i helse­ve­senet som dårlig. Dette påvirker deres helse­tilbud og bryter med grunn­prin­sippet om offentlige like­verdige tje­nester uav­hengig av kjønns­iden­titet, kjønns­ut­trykk og sek­suell orientering.
Mang­lende kom­pe­tanse kan også føre til neg­ative hold­ninger, ube­visst dis­kri­mi­nering og tra­kas­sering av skeive på skole/studiested og arbeidsplasser.

Kort­ver­sjonen av studien kan du lese her: Skeives levekår i Agder – kortversjon

Slut­t­rap­porten kan lastes ned på nettsida til Øst­lands­forskning

Les NRK sin artikkel om rapporten

Se NRK sitt innslag om rapporten