Siste nytt

Hørings­inn­spill om sek­suell trakassering

De fire likestillingssentrene kommer med felles høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget når de skal behandle representantforslag om seksuell trakassering.

I dag er det høring i familie- og kul­tur­ko­miteen på Stor­tinget om to repre­sen­tant­forslag om sek­suell tra­kas­sering, og vi fire like­stil­lings­sentrne kommer med felles hørings­inn­spill til komiteen når de behandler repre­sen­tant­forslag 71 S fra Bjørnar Moxnes og repre­sen­tant­forslag 75 S fra Freddy André Øvstegård, Kari Eli­sabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrek.

Vi ønsker å berømme repre­sen­tantene for at det fremmes kon­krete forslag til tiltak for å for­hindre sek­suell trakassering.

Like­stil­lings­sen­teret, KUN, Senter for like­stilling og Reform er kom­pe­tanse­sentre som arbeider med praktisk likestillings- og anti-diskrimineringsarbeid. Vi tilbyr blant annet kom­pe­tanse­he­vende og hold­nings­ska­pende kurs til aktører i arbeids­livet og i utdannings- og opp­læ­rings­sek­toren. Målet er å styrke like­stilling, likeverd og inklu­dering i virk­som­hetene. Kursene har som et av flere mål å bidra både til fore­bygging av sek­suell tra­kas­sering, samt opp­læring i hånd­tering av slike saker. Vi ser derfor på de aller fleste av til­takene som foreslås som viktige, nyttige og nød­vendige, og støtter hoved­in­ten­sjonen bak representantforslagene.

Det trengs generelt mer kunnskap om hvordan struk­turer og normer sam­virker med kjønn, makt og posi­sjoner, både for barn og voksne. Vi ønsker å under­streke betyd­ningen av mål­retta, hel­hetlig og tidlig innsats som skaper trygge rammer både i utdannings- og opp­læ­rings­sek­toren, så vel som i arbeids­livet. For­stå­elser av kjønn, iden­titet, sek­su­alitet og grense­setting er tema som må inklu­deres og for­ankres i arbeidet for å for­hindre sek­suell tra­kas­sering av kvinner, menn og alle andre. Vi støtter derfor at det gjen­nom­føres ulike tiltak innenfor flere områder for å hindre sek­suell tra­kas­sering. Det vik­tigste til­taket er etter vår mening å jobbe utad­rettet for å endre hold­ninger, og skape en kultur for like­stilling med fravær av dis­kri­mi­nering og sek­suell tra­kas­sering på arbeids­plassene, på under­vis­nings­stedene og i hver­dagen til den enkelte.