Kontakt oss

Nyheter

Høringsinnspill om seksuell trakassering

De fire likestillingssentrene kommer med felles høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget når de skal behandle representantforslag om seksuell trakassering.

I dag er det høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget om to representantforslag om seksuell trakassering, og vi fire likestillingssentrne kommer med felles høringsinnspill til komiteen når de behandler representantforslag 71 S fra Bjørnar Moxnes og representantforslag 75 S fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrek.

Vi ønsker å berømme representantene for at det fremmes konkrete forslag til tiltak for å forhindre seksuell trakassering.

Likestillingssenteret, KUN, Senter for likestilling og Reform er kompetansesentre som arbeider med praktisk likestillings- og anti-diskrimineringsarbeid. Vi tilbyr blant annet kompetansehevende og holdningsskapende kurs til aktører i arbeidslivet og i utdannings- og opplæringssektoren. Målet er å styrke likestilling, likeverd og inkludering i virksomhetene. Kursene har som et av flere mål å bidra både til forebygging av seksuell trakassering, samt opplæring i håndtering av slike saker. Vi ser derfor på de aller fleste av tiltakene som foreslås som viktige, nyttige og nødvendige, og støtter hovedintensjonen bak representantforslagene.

Det trengs generelt mer kunnskap om hvordan strukturer og normer samvirker med kjønn, makt og posisjoner, både for barn og voksne. Vi ønsker å understreke betydningen av målretta, helhetlig og tidlig innsats som skaper trygge rammer både i utdannings- og opplæringssektoren, så vel som i arbeidslivet. Forståelser av kjønn, identitet, seksualitet og grensesetting er tema som må inkluderes og forankres i arbeidet for å forhindre seksuell trakassering av kvinner, menn og alle andre. Vi støtter derfor at det gjennomføres ulike tiltak innenfor flere områder for å hindre seksuell trakassering. Det viktigste tiltaket er etter vår mening å jobbe utadrettet for å endre holdninger, og skape en kultur for likestilling med fravær av diskriminering og seksuell trakassering på arbeidsplassene, på undervisningsstedene og i hverdagen til den enkelte.