Forside til rapporten Kjønnsdelte hjelpemidler.
Siste nytt

Kjønns­delte hjelpemidler?

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?

Like­stil­lings­sen­teret har i sam­arbeid med Øst­lands­forskning studert til­de­lingen av hjelpe­midler for å undersøke hvorvidt det finnes util­siktede skjev­heter og ulik­heter basert på kjønn, alder og bosted. Til sammen har vi ana­lysert til­deling av 441 523 hjelpe­midler for 2017. 26 hjelpe­mid­del­for­midlere har deltatt i studien.

Studien er finan­siert av Bufdir og gjen­nomført i sam­arbeid med NAV Styringsenheten.

Les rap­porten her: Kjønns­delte hjelpemidler

Les kort­versjon av rap­porten her: Kjønns­delte hjelpe­midler – kortversjon

 

Her har vi samla medie­omtale rap­porten har fått:
Menn får andre hjelpe­midler enn kvinner – innslag på NRK Nyhets­morgen

En viktig vekker – leder i Stav­anger Aftenblad

Nav vil styrke egen bevissthet om  – artikkel på Han­di­kapnytt

Kjønns­delte hjelpe­midler – artikkel i Ergo­te­ra­peuten

Menn får flere hjelpe­midler med motor enn kvinner – artikkel på Han­di­kapnytt

Kjønns­delte hjelpe­midler? – artikkel på Pers­kon­skade­for­bundet

Kvinner og menn med funk­sjons­ned­set­telser får ulike hjelpe­midler – kronikk på Kilden kjønns­forskning

Hjelpe­midler skjev­for­deles i kom­munene – kronikk i Kom­munal Rapport

Innlegg fra leder i Norsk Ergo­te­ra­peut­forbund i Kom­munal rapport 

Funk­sjons­hemmede menn og kvinner for­skjell­be­handles – artikkel i Velferd (bak betalingsmur)