Siste nytt

Like­stilling ned­prio­ri­teres i år igjen

I går ble forslag til statsbudsjett for 2018 lagt fram. Igjen er det foreslått å kutte grunntilskuddet til likestillingssentrene med 2 millioner kroner. Det betyr en reduksjon på 1 million til Likestillingssenteret.
Vi ber nå politikerne på Stortinget om å fremme endringsforslag i budsjettbehandlinga slik at vi kan opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Åpent brev til stortingsrepresentantene

Det er med bekla­gelse at det i Stats­bud­sjettet for 2018 igjen foreslås å kutte grunn­til­skuddet til like­stil­lings­sentrene  med 2 million kroner, en reduksjon på 1 million til hver av like­stil­lings­sentrene (Like­stil­lings­sen­teret på Hamar og KUN i Steigen).

Like­stil­lings­sentrene er viktige ope­rative regionale fag­miljøer. Vi bidrar med økt kunnskap og bevissthet om like­stilling i sam­funnet. En kunnskap som bidrar til like­verdige offentlige tje­nester, en kva­li­tets­sikring av tje­nester og like­stilling i praksis.

En rekke av våre akti­vi­teter i 2017 er gjen­nomført med grunntilskuddet:

 • Like­stilt Arbeidsliv – bistå med å like­stil­lings­ser­ti­fisere 16 bedrifter på Agder
 • Gjen­nomføre kart­leg­ginger. Eksempel fra 2017 er kart­leg­gingen «Skeiv i Helse-Norge»
 • Utvikle og holde kurs og under­visning til ulike aktører (ikke pro­sjekt­fi­nan­sierte akti­vi­teter) som for eksempel:
 • Bevisste utdan­ningsvalg. Kurs for råd­givere i skolen
 • Kurs for ansatte i barnehage og skole om blant annet like­stilt pedagogikk
 • Under­visning til lærings­sentre om «Norge et like­stilt land»
 • Gjen­nomføre debattmøte i Hamar om barne­fat­tigdom
 • Arrangere regional samling i sam­arbeid med Bufdir og Helse­di­rek­to­ratet om kjønns- og sek­su­ali­tets­mangfold i helse­tje­nestene og psykisk helsevern
 • Holde ulike foredrag, vei­ledning og råd­givning om blant annet ment­oring, like­stilling for ledere samt like­stilling og mangfold generelt
 • Skrive kro­nikker og innlegg (hittil i år har vi skrevet og fått på trykk 10 ulike kronikker)
 • Inter­na­sjonalt besøk og sam­arbeid (vi har hittil i år mottatt 3 inter­na­sjonale besøk og holdt tre innlegg internasjonalt)

Med et fore­slått kutt på 1 mil. kroner vil pådriver og infor­ma­sjons­ar­beidet vi gjør måtte redu­seres betrak­telig. Det vil også kunne få kon­se­kvenser for et godt og stabilt fag­miljø da ram­me­vil­kårene blir uforutsigbare.

Også ved forrige forslag til stats­bud­sjett måtte vi kjempe mot kutt for å holde like­stil­lings­ar­beidet i gang. Hel­digvis var det da mulig å samle et flertall for å opp­rett­holde bevilg­ningen. Dette håper vi at vi skal klare å få til igjen.

Like­stil­lings­sen­teret ber om at det fremmes forslag om bud­sjett­end­ringer i  Kap 871 post 73 til Like­stil­lings­sentra (Like­stil­lings­sen­teret og KUN) slik at vi kan opp­rett­holde dagens aktivitetsnivå.