Tag: skole

Kropp og selvfølelse

Med pro­sjektet «Kropp og selv­fø­lelse» ønsker vi å gi lærere økt kom­pe­tanse om kropps­press, selv­fø­lelse og livs­mestring knyttet til det tverr­faglige temaet folke­helse og livs­mestring i lære­planen. Like­stil­lings­sen­teret utvikler en nett­ressurs bestående av filmer, vei­ledere, verktøy og opp­gaver for lærere om kropp, selv­fø­lelse og livs­mestring. Om pro­sjektet I 2020 ble det tverr­faglige temaet folke­helse og … Con­tinued

Norske Ragnhild var Helen Kellers forbilde

KRONIKK: «Alle» har hørt his­torien om Helen Keller – den døv­blinde jenta som lærte å snakke og skrive. Men hvor mange vet at hennes for­bilde var en jente fra Valdres? Ragnhild Kaata og Helen Kellers his­torier er et vit­nesbyrd om hva som er mulig å oppnå bare vi er mål­be­visste og aldri gir opp. Tenk … Con­tinued

En for­domsfri og inklu­de­rende skole

KRONIKK: Mange med funk­sjons­ned­set­telse står utenfor arbeids­livet. Langt flere kan komme i arbeid om skole og arbeids­givere foku­serer mer på mulig­heter enn begrens­ninger. Det er ikke sånn at funk­sjons­ned­set­telse er syn­onymt med redusert arbeidsevne. Men for å få bil­letten inn til arbeids­mar­kedet kan det være helt avgjø­rende å bli sett av en barne­hage­lærer, en lærer … Con­tinued

En kon­fe­ranse om hold­ninger og hand­linger for et inklu­de­rende fel­lesskap i skolen

Nå har du som er lærer mulighet å bli inspirert av his­to­riene til flere som har kjent behovet for til­rette­legging, eller som har jobbet med det som fag­person. På pro­grammet står Geir Lippestad, Nikita Amber Abbas, Geir Arne Hageland (Fun­ki­bator), Synnøve Myklestad (INN), Hilde Diesen, Per Lorentzen (OsloMet) og Anette Strandvik Olsen (Blinde­for­bundet). Kon­fe­ran­sierer er … Con­tinued

Like­stil­lings­sen­teret på Arendalsuka

Pust ut – onsdag Carina Carlsen er med å lansere et nytt webinar basert på metodeboka «Pust ut», som handler om sek­suell helse og utvik­lings­hemming i et skeivt per­spektiv. Dette er et sam­arbeid med Nasjonalt SRHR-nettverk og Fri Oslo og Viken. Lenke til arran­ge­mentet: Lan­sering av «PUST UT» – webinar! – Aren­dalsuka Lenke til Facebook-arrangement: Aren­dalsuka: … Con­tinued

Ungdom velger fortsatt kjønns­tra­di­sjonell utdanning – Like­stil­lings­sen­teret jobber for å gjøre mor­gen­dagens arbeids­marked mindre kjønnsdelt

Presse­melding 8. august   Alle utdan­ninger er åpne for alle, uansett kjønn. Likevel fort­setter ungdom å velge kjønns­tra­di­sjonell utdanning. Særlig på yrkesfag har flere utdan­nings­program svært skjev kjønns­for­deling. Dette kan få util­siktede kon­se­kvenser for den enkelte og for sam­funnet. Ser man på det store bildet, har begge pro­sjektene det snakkes om her, relevans for FNs … Con­tinued