Tre galde jenter sitter på gresset.
Skole

Kropp og selvfølelse

Verktøykasse for lærere om kropp og selvfølelse

Med pro­sjektet «Kropp og selv­fø­lelse» ønsker vi å gi lærere økt kom­pe­tanse om kropps­press, selv­fø­lelse og livs­mestring knyttet til det tverr­faglige temaet folke­helse og livs­mestring i lære­planen. Like­stil­lings­sen­teret utvikler en nett­ressurs bestående av filmer, vei­ledere, verktøy og opp­gaver for lærere om kropp, selv­fø­lelse og livsmestring.

Om pro­sjektet

I 2020 ble det tverr­faglige temaet folke­helse og livs­mestring innført i lære­planen for norsk offentlig grunn­skole. Lærerne har den daglige kon­takten med elevene og kjenner elevene godt. Deres rolle er viktig, og det er avgjø­rende at de opp­lever å ha kom­pe­tanse og er trygge i under­vis­ningen. Flere lærere opp­lever at det mangler kom­pe­tanse og kon­krete føringer for under­visning om kropp og selvfølelse.

Like­stil­lings­sen­teret arbeider med å lage en verk­tøy­kasse for lærere. Verk­tøy­kassa vil bestå av åtte moduler som kan brukes rett inn i under­vis­ningen. I samtlige moduler finnes pre­sen­ta­sjoner, filmer, lenker til videre infor­masjon, samt til­hø­rende opp­gaver i norsk, engelsk, KRLE, sam­funnsfag og kroppsøving.

Mål­gruppen er lærere som jobber i ung­doms­trinnet, samt 7. klasse og 1. vgs.

Pro­sjektet har fått midler fra Bufdir.

Nett­ressurs med åtte moduler

Modulene inne­holder relevant infor­masjon, pre­sen­ta­sjoner til bruk i under­visning, filmer og oppgaver:

  • Kropp og kjønn
  • Kropp og selvfølelse
  • kropp og skam
  • Kropps­stigma
  • Kropps­bilde
  • Kropp og sek­suell helse
  • Infor­masjon om spiseforstyrrelser
  • Fore­byg­gende arbeid

Verk­tøy­kassa lan­seres som en nett­ressurs høsten 2024.

«I barne- og ung­doms­årene er utvikling av et positivt selv­bilde og en trygg iden­titet særlig avgjørende»

Utdan­nings­di­rek­to­ratet, 2018