Glad elev med skolesekk jubler og strekker ene hånda i været.
Barnehage

Like­stilling i oppveksten

Et kompetanseløft for skole og barnehage for økt likestilling og bedre likestillingsressurser.

Like­stil­lings­sen­teret har i lengre tid ønsket å gjøre mer for å fore­bygge like­stil­lings­ut­ford­ringer i opp­veksten. Barn og unges opp­vekst­svilkår har vært et av våre sats­nings­om­råder over mange år, rett og slett fordi hold­nings­end­ringer og arbeidet for like­stilling må starte i barndommen.

I det trårige pro­sjektet «Like­stilling i opp­veksten» vil Like­stil­lings­sen­teret utvikle en foredrags- og fore­les­nings­serie, med til­hø­rende digitale res­surser og en håndbok, om like­stil­lings­ut­ford­ringer i opp­vekst­feltet. Mål­grupper er Utdan­nings­for­bundets med­lemmer og lærer­ut­dan­ningene på Østlandet. 

Fore­les­ninger, digitale res­surser og håndbok skal være knyttet opp mot rele­vante temaer i ram­me­planen for barne­hagen og læreplanverket.

Gjennom pro­sjektet vil vi bidra til at barne­hager og skoler:

  • Som tje­nesteyter kan jobbe mål­rettet, lang­siktig og plan­messig for en like­stilt og trygg hverdag for både barn og ansatte, i tråd med akti­vi­tets­plikten i Likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Har lærere og peda­goger som er trygge på å snakke med barn og ungdom om tema som kropp, selv­fø­lelse, rasisme, kjønns­iden­titet, vold, overgrep og grenser mv.

Pro­sjektet vil inneholde:

  • En katalog med korte foredrag om ulike like­stil­lingstema for skole og barnehage, som følges opp med digitale mikrokurs for Utdan­nings­for­bundets med­lemmer på Østlandet.
  • En katalog med fore­les­ninger med ulike like­stil­lingstema som følges opp med digitale mikrokurs for barnehagelærer- og grunn­skole­læ­rer­ut­dan­ningene på Østlandet.
  • Prak­sisnær håndbok for barne­hage­an­satte om like­stilling i barnehage.

Kristina Miklavic er prosjektleder.

Pro­sjektet har fått midler fra Bufdir, og avsluttes i 2026.