Author: Jørgen Berg-Sollien

Selv­fø­lelse er erfaringsbasert

Selv­fø­lelse handler om hvordan du vur­derer din egen­verdi uav­hengig av pre­sta­sjoner.  Du aksep­terer deg selv for den du er, og alt det med­fører. Selv­fø­lelse er erfa­rings­basert. Det betyr at selv­fø­lelsen eller vår opp­fatning av oss selv utvikler seg og formes gjennom livs­er­fa­ringer og opp­le­velser. Det inne­bærer at måten du ser på deg selv, dine egen­skaper, … Con­tinued

Selv­fø­lelse og kroppsbilde

Selv­fø­lelse og kropps­bilde er to nært beslektede begreper som kan påvirke en persons mentale og emo­sjo­nelle helse på ulike måter. Dårlig/lav selv­fø­lelse God/høy selv­fø­lelse Neg­ativt kropps­bilde Positivt kropps­bilde Samspill

Her kan du lære mer om rela­sjonen mellom selv­fø­lelse og kropp

Nedenfor er en liste med lenker som gir mer infor­masjon om kropp og selv­fø­lelse. Nå er du ferdig med denne bolken! Gå tilbake til hoved­siden, eller gå videre til opp­gavene som kan brukes i klassen.

Opp­gaver til klassen: Kropp og selvfølelse

Last ned pre­sen­tasjon og opp­gaveark til denne bolken om Kropp og selv­fø­lelse Sam­funnsfag Kropps­bilde og medie­på­virkning Lag en plakat eller en pre­sen­tasjon der du utforsker hvordan medie­på­virkning kan påvirke kropps­bilde og selv­fø­lelse. Dis­kuter hvordan kom­mer­siell påvirkning kan påvirke: Gjør rede for ulike stra­tegier man kan bruke for å styrke et positivt kropps­bilde og god selv­fø­lelse. … Con­tinued

Carina er inter­vjuet om Helse­di­rek­to­ratets «påskegrep»: – Burde vite at dette trigger

Helse­di­rek­to­ratet pub­li­serte en video med tips til hvordan spise mindre godteri i påsken. Dette rea­gerte råd­giver Carina Carlsen på og la ut en post på sin Instagram-konto @fetmenfattet: Se dette inn­legget på Instagram Et innlegg delt av Carina (hun/henne) (@fetmenfattet) I den for­bin­delse er hun inter­vjuet av TV2. – Det første jeg tenkte var at det … Con­tinued

Nytt e‑læringskurs om like­stilling for offentlig ansatte

Her har Like­stil­lings­sen­teret bidratt med faglig innhold sammen med LDO, Senter for like­stilling og Like­stil­lings­sen­teret KUN. Gjennom reflek­sjons­opp­gaver, filmer, inter­vjuer og sam­tale­ma­te­riell skal de nye e‑læringskursene gi ansatte og ledere prak­sisnære eksempler og hjelp til å bruke «likestillings- og mang­folds­briller» i egen hverdag. Du finner kurset her:

Vi lager «Den lille boka om antirasisme»

Målet med pro­sjektet er å bidra til å fore­bygge rasisme i tidlig alder, så vel som å gi barn som opp­lever rasisme på kroppen verktøy til å sette ord på sine opp­le­velser og kunne si ifra til en trygg voksen.  Bildeboka vil led­sages av en instruk­sjons­video som gir de voksne sam­ta­le­verktøy for å kunne snakke … Con­tinued

Kart­leg­gingen «Mang­foldige kommunestyrer»

I 2022 gjen­nom­førte Like­stil­lings­sen­teret kart­leg­gingen «Møter til besvær» om del­ta­kelse i poli­tikken blant kvinner og små­barns­for­eldre. I etterkant har vi sett i media at under­sø­kelsen ga grunnlag for å dis­kutere egen praksis rundt om i kom­munene, og i flere kom­muner har de folke­valgte nå endret møte­tids­punktene.  Like­stil­lings­sen­teret har nå fått midler fra Barne- ungdoms- og … Con­tinued

Hør Etikk­etaten live fra Hamar

Som en tjuv­start på kvinnedagen-markeringen i år, invi­terte vi, sammen med Hamar bibliotek, NRKs Etikk­etaten til Hamar Kul­turhus. Nå er epi­soden ute, og du kan lytte her: Lenke til Etikk­etaten: Kvinne­dagen spesial live på Hamar kul­turhus 22. februar 2024.

«Jeg vil ha kjæ­reste»: Fag­ar­tikkel om Den lille kjæresteboka

Carina Carlsen, Wenche Fjeld og Frøydis Sund har skrevet fag­ar­tikkel om bak­grunnen, utvik­lingen og behovet for «Den lille kjæ­resteboka» som vi ga ut i fjor.  Dette er en sam­talebok for men­nesker med utvik­lings­hemming om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert og legger opp til enkle spørsmål. … Con­tinued