To fingre leser punktskrift.
Kronikker

En for­domsfri og inklu­de­rende skole

KRONIKK: Mange med funk­sjons­ned­set­telse står utenfor arbeids­livet. Langt flere kan komme i arbeid om skole og arbeids­givere foku­serer mer på mulig­heter enn begrens­ninger. Det er ikke sånn at funk­sjons­ned­set­telse er syn­onymt med redusert arbeidsevne. Men for å få bil­letten inn til arbeids­mar­kedet kan det være helt avgjø­rende å bli sett av en barne­hage­lærer, en lærer eller en arbeidsgiver.

Kro­nikken er skrevet av Goro Ree-Lindstad og Nina Johan­nessen og pub­lisert i Utdanningsnytt.no 22. mars 2023, i for­bin­delse med Ragnhild Kaata-konferansen: Lenke til kro­nikken «En for­domsfri og inklu­de­rende skole» i Utdan­ningsnytt.