Kurs - Likestillingssenteret
Utsnitt_Et liv uten voldSH
Temaområder

Seksuell trakassering og voldsforebygging

Seksuell trakassering, vold i nære relasjoner, frihet fra vold og overgrep.

Vold og overgrep er en av de største likestillings- og samfunnsutfordringene i Norge i dag. Frihet fra vold, overgrep og seksuell trakassering er en forutsetning for et godt liv. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende for å forhindre vold og trakassering og avdekke på et tidlig tidspunkt.

En viktig del av det forebyggende arbeidet er å innføre et likestillingsperspektiv i seksualitetsundervisningen og inkludere grensesetting som del av undervisningen. Vi ønsker å gi personer som jobber med barn og ungdom et likestillingsperspektiv for å kunne reflektere over og se hvilke strukturer og holdninger som kan være til hinder for å oppdage vold og overgrep. Å avdekke vold og trakassering tidlig er viktig, både fordi alle har rett til å leve et liv fritt for vold, men også fordi barn og unge som utsettes for vold og overgrep har større risiko for å bli utsatt for eller utsette andre for det samme senere i livet.

Samtidig er det viktig å jobbe voldsforebyggende i helse- og omsorgstjenestene, slik at tjenesteytere har kunnskap til å forebygge, avdekke og hindre vold i nære relasjoner. Vi arbeider derfor målrettet med implementering av et voldsforebyggende program rettet mot risiko utsatte grupper i kommuner og bedrifter over hele landet. Programmet er spesielt utviklet for personer med utviklingshemming og/eller funksjonsnedsettelse, men kan også brukes i tjenester for eldre og innen rus og psykiatri.

Økt kunnskap om vold og trakassering er en forutsetning for å oppdage vold i nære relasjoner og gi nødvendig hjelp. Gjennom voldsforebyggende program, studier, fagdager og foredrag bidrar Likestillingssenteret til å sette vold i nære relasjoner og seksuell trakassering på dagsorden.

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

Et barn ser i en bok, det flyr fugler ut fra boka.

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge.

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

En jente står i åkeren og smiler.

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse, bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

Mer om vårt arbeid og prosjekter på dette området

Androgyn person ser rett i kamera med alvorlig mine.

Rapport om erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. På oppdrag for Redd Barna.