Seksuell trakassering og voldsforebygging

Hvor går grensa?

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Kan man bli straffet for å sende naken­bilder? Hvordan viser du at du vil eller ikke vil ha sex? Finnes det ulike for­vent­ninger til jenter og til gutter når det kommer til sex? Dette og mye annet snakker vi om i workshop om sam­tykke og grense­setting for elever i ung­doms­skole og videre­gående skole.

Ved hjelp av dis­ku­sjons­spørsmål, øvelser, video­klipp og foredrag snakker vi om sam­tykke, grenser, sex, mangfold, kjønns­roller, sek­suell tra­kas­sering, sosiale medier, og hva lov­verket sier. For­målet med work­shopen er at ungdom skal få mer kunnskap og økt bevissthet om sam­tykke og om egne og andres grenser, for å sikre en mest mulig trygg og fin sek­su­alitet i ungdoms- og russe­tiden. Work­shopen er et viktig til­skudd til skolens seksualitetsundervisning.

Opp­legget har fått gode til­bake­mel­dinger fra lærere, helse­syke­pleiere og elever:

«Jeg synes fore­draget er svært godt, variert og fen­gende, og måten det ble gjen­nomført på, gjorde at bud­skapet ikke ble kje­delig. De ulike temaene ble pre­sentert på en åpen og direkte måte uten å virke kunstig eller støtende.»
- Helse­syke­pleier, Kongsvinger

«Veldig bra og satte ord på alt jeg lurte på. Får fram viktige poeng.»

«Likte at du snakket om det som at det er veldig naturlig, fordi det er naturlig med sex.»

«Det var mye inter­es­sante poenger du kom med og det var kult og mer lærerikt å kunne være med på work­s­hoppen. Vi fikk være med på spørsmål. For de som ikke kan så mye om dette temaet tror jeg det er veldig enkelt å greit å få med seg det du forklarte.»

- Elever i vgs i Hedmark

 

Ung­dommene får kunnskap om:

  • Sek­su­alitet og mangfold
  • Sam­tykke, likeverd og kommunikasjon
  • Hvordan gis og fås sam­tykke? Hva er ikke samtykke?
  • Ja betyr ja – et fravær av nei betyr ikke nød­ven­digvis ja
  • Gjen­si­dighet og entu­si­astisk samtykke
  • Hva er mine grenser? Hvor går andres grenser?
  • Hva er sek­suell trakassering?
  • Normer knyttet til kjønn og for­vent­ninger til jenters og gutters seksualitet
  • Sex og sosiale medier – hva er lovlig og ulovlig?

Ung­dom­menes egne reflek­sjoner er en viktig del av under­vis­ningen, og vi benytter dis­ku­sjons­spørsmål, mentimeter-oppgaver, gruppe­øvelser, film­klipp og caser for å skape deltakelse.

Under­vis­ningens innhold og varighet kan til­passes etter ønske. Vi anbe­faler å sette av minimum to timer.

 

Les mer om Hvor går grensa? i LS Info LS Info 4/2020