Et barn ser i en bok, det flyr fugler ut fra boka.
Barnehage

Våg å se – våg å handle | Kurs om vold i nære relasjoner

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge.

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vans­kelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mis­tanke om at barn utsettes for vold i nære relasjoner.

Mål­gruppe

  • Ansatte i barne­hager, skoler og SFO
  • Ansatte på helsestasjon

 

Kurset «Våg å se – våg å handle!» gir deg:

  • Fag­kunnskap om vold i nære rela­sjoner, omfang og skadevirkninger
  • Kunnskap om ulike sam­ta­le­verktøy, blant annet bøker
  • Infor­masjon om krise­sen­teret og annet hjelpeapparat

 

Kunnskap gir trygghet

  • Til å fange opp sig­naler fra barn utsatt for vold
  • Til å handle når barn blir utsatt for vold
  • Til å arbeide fore­byg­gende og fjerne tabuer

 

Utvikling av kurset er finan­siert av Sek­re­ta­riatet for konfliktrådene.

Fag­dagen holdes i sam­arbeid med stats­for­valtere, kom­muner og krise­sentre i ulike regioner. Vi holder også på å utvide pro­sjektet til fagdag og digitale res­surser for barne­skolen. Er du inter­essert i fagdag, ta kontakt med Mona Renolen.

Håndbok

Vi har også utviklet en håndbok om dette temaet sammen med Hamar inter­kom­munale krise­senter. Den finnes også oversatt til engelsk: