Likeverdige offentlige tjenester

Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets behov.

Likeverdige tjenester innebærer tilrettelegging og tilpassing som tar hensyn til at vi mennesker er forskjellige og har ulike behov. Likestilling kan derfor innebære forskjellsbehandling. Tjenesteytere må reflektere over arbeidsoppgaver og hvordan enkeltmennesker møtes. Holdninger, normer og fordommer fører ofte med seg stereotype oppfatninger av ulike grupper av befolkningen. For eksempel kan kjønnsstereotypier påvirke profesjonell dømmekraft og kvaliteten på tjenesten som ytes til kvinner og menn. Det samme gjelder stereotypier om mennesker med nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn etc.

I kartlegginger av tjenester synliggjør resultatene ofte at kvinner og menn behandles ulikt, og at de dermed får et ulikt tjenestetilbud. Gjennom kompetanseheving, kartlegging og refleksjon kan Likestillingssenteret bidra til å sikre at tjenestene blir av god kvalitet, treffsikre, effektive og likeverdige.

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge

Normkritisk kurs for ansatte i barnehager

Aktivitetsdag for en likeverdig skole.

Kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere.

Workshop om sex, samtykke og grensesetting for ungdom.

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

VIP er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og skape et trygt arbeidsmiljø.

Vi ønsker å støtte virksomheter i å ivareta aktivitetsplikten gjennom praktisk likestillingsarbeid. Ta kontakt for råd og veiledning.