Androgyn person ser rett i kamera med alvorlig mine.
Seksuell trakassering og voldsforebygging

Dobbel tabu

Rapport om erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet. På oppdrag for Redd Barna.

Det er gjort lite forskning på vold- og over­g­reps­er­fa­ringer blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet. En rekke kvan­ti­tative under­sø­kelser løfter imid­lertid frem skeive barn og unge som spe­sielt utsatte når det gjelder vold og overgrep.

Kunnskap er avgjø­rende for at vi skal kunne skape endring, og et samfunn hvor de av oss som er skeive kan gi slipp på frykten for vold, og å hele tiden måtte vurdere når en kan være åpen om egen iden­titet og ikke.

I dette pro­sjektet vil vi hente inn erfa­ringer fra unge voksne som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet, og som har opplevd vold og/eller sek­suelle overgrep som barn.

Vi håper Dobbel tabu vil bli et bidrag til kun­skaps­he­vingen det er behov for, og til en samtale om hvordan skape reelt inklu­de­rende skoler, hjelpe­tje­nester og offentlige rom.

Tusen takk til Redd Barna for oppdraget.

Pro­sjektet er støttet av Stif­telsen Dam.

Rap­porten ble lansert i februar 2024: Lenke til rap­porten (PDF)