Siste nytt

Skeiv i Helse-Norge

Manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i psykisk helsevern kan medføre diskriminering av skeive i Innlandet viser ny rapport fra Likestillingssenteret.

Like­stil­lings­sen­teret har kartlagt kom­pe­tansen på sek­suell ori­en­tering, kjønns­iden­titet og kjønns­ut­trykk i psykisk helsevern i Inn­landet. Kart­leg­gingen har også omfattet hvilke møte­plasser og helse­tilbud som finnes for de av oss som er skeive. Kart­leg­gingen viser at mang­lende kunnskap om kjønn- og sek­su­ali­tets­mangfold i psykisk helsevern og få møte­plasser kan medføre direkte og indi­rekte diskriminering.

Mangfold = oss alle
Begrepene sek­suell ori­en­tering, kjønns­iden­titet og kjønns­ut­trykk kan være uvante. Sek­suell ori­en­tering handler om hvem vi blir for­elsket i enten det er et hete­rofilt, lesbisk, homofilt eller bifilt samliv. Kjønns­iden­titet omhandler imid­lertid din indre opp­le­velse av å være kjønn. Med kjønn menes kvinne, mann, både kvinne og mann eller ingen av delene. Kjønns­ut­trykk er den måten en person ønsker å uttrykke sitt kjønn ovenfor sam­funnet. Vi bruker ofte para­ply­be­teg­nelsen skeiv for de av oss som ikke passer inn i trange normer for kjønn og sek­su­alitet. Sammen utgjør vi alle et mangfold!

Likeverd = forebygging
Siden 2014 har dis­kri­mi­ne­rings­loven om sek­suell ori­en­tering gitt vern mot dis­kri­mi­nering og tra­kas­sering på grunn av sek­suell ori­en­tering, kjønns­iden­titet og kjønns­ut­trykk. Vi er derfor for­pliktet til å gi alle, uav­hengig av ori­en­tering, iden­titet og uttrykk, like­verdige tje­nester. Dette krever både kunnskap og høy bevissthet rundt tematikken.

Like­stil­lings­sen­teret karta kom­pe­tansen på tema­tikken hos ansatte innen psykisk helsevern i Inn­landet, ettersom forskning viser at bifile kvinner og trans­per­soner har høyere risiko for å begå selvmord eller selv­skading enn befolk­ningen for øvrig. Et like­verdig tilbud i psykisk helsevern er derfor viktig for å fore­bygge selv­mords­atferd blant skeive.

Møte­plasser = livskvalitet
Det å være skeiv kan være et paradoks.  Som skeiv er du både synlig og usynlig på en gang. Spe­sielt i dis­triktene der det å bryte normene kan gjøre deg selv­ly­sende i mengden. Uten­for­skapet og mang­lende mulig­heter til å være seg selv kan for mange skeive opp­leves som iso­le­rende og ensomt. Dette øker sjansene for å utvikle psy­kiske vansker. Å møte andre i samme situasjon er viktig for å ha noen å dele spørsmål, tanker og bekym­ringer med, men også for å skape vennskap og finne kjæ­rester. Møte­plasser er derfor avgjø­rende for god livskvalitet.

Å syn­lig­gjøre de møte­plassene som finnes og ikke minst orga­ni­sa­sjonene som arbeider for skeives ret­tig­heter er viktig. Vi må derfor få opp infor­masjon om orga­ni­sa­sjoner og møte­plasser der barn og unge er, på helse­stasjon, i skolen, på ung­doms­klubben og i idretts­are­naene. Økt syn­lighet er nøk­kelen til aksept og mangfold.

Mang­lende prio­ri­tering = diskriminering
Kart­leg­gingen avdekket at tema­tikken er lavt prio­ritert i sty­rings­do­ku­menter og virk­som­hets­planer, og dermed også av ledelsen. I tillegg er det lite tverr­faglig sam­arbeid både internt i kom­munene og med orga­ni­sa­sjoner og res­surs­sentre som har kom­pe­tanse på området. Mang­lende bevissthet og prio­ri­tering bidrar føl­gelig til indi­rekte og direkte dis­kri­mi­nering av skeive.

Det som imid­lertid er positivt, er at i de virk­som­hetene hvor det finnes ansatte med kom­pe­tanse på sek­suell ori­en­tering, kjønns­iden­titet og kjønns­ut­trykk, har dette stor betydning for kva­li­teten på tje­nesten som tilbys. Selv om det ikke er så over­ras­kende, så er det gle­delig at økt kunnskap kan bidra til bedre og mer like­verdige tje­nester. Det beste med det, er at det er mulig å gjøre noe med!

Løsning = prio­ri­tering, kom­pe­tanse og synliggjøring
Så hva kan ledelsen ved psykisk helsevern gjøre for å for­hindre dis­kri­mi­nering og skape en bedre tje­neste for skeive pasi­enter? 1) prio­ri­tering av kjønn- og sek­su­ali­tets­mangfold må inn i sty­rings­do­ku­menter. 2) de ansatte må få grunn­leg­gende kom­pe­tanse­heving. 3) det må bli bedre tverr­faglig kom­pe­tanse­ut­veksling både internt i kom­muner og regioner, etater og med eks­terne res­surser. 4) lav­ters­kel­til­budene må være en fore­byg­gende instans med bevissthet rundt tema­tikken. 5) det må bli bedre syn­lig­gjøring av inter­esse­or­ga­ni­sa­sjoner, møte­plasser og helse­tilbud til skeive ved lav­ters­kel­tilbud og på skolen.

 

For­fat­terne av kro­nikken er Like­stil­lings­sen­terets Annette Solberg, psy­kolog Martin Rosmo Hansen (NPF) og Marion Arntzen fra Stensveen ressurssenter.

En for­kortet versjon av kro­nikken sto på trykk i Hamar Arbei­derblad 29. juni.

Hele rap­porten fra kart­leg­gingen finner du her: Skeiv i Helse-Norge.