Eldre dame i hvit jakke, står og ser i kamera.
Demokrati

Valg­del­ta­kelse blant kine­siske kvinner i Norge

Kartlegging av valgdeltakelse blant kinesiske kvinner i Norge, og anbefalte tiltak.

I 2024 gjør vi en kart­legging blant kine­siske kvinner i Norge, for å avdekke hvilke bar­rierer de opp­lever og hva som skal til for at de skal bruke stem­me­retten sin. Hvor inter­essert er de i norsk politikk og ønsker de å være politisk aktive? På bak­grunn av kart­leg­gingen vil vi foreslå ulike tiltak for å øke valgdeltagelsen.

I sam­arbeid med Norwegian-Chinese Women and Children Association (NCWA) vil vi utar­beide et spørre­skjema om valg­del­ta­gelse. Aktuelle spørsmål; Har du benyttet stem­me­retten? Hva gjorde at du valgte å stemme/ikke stemme? Var det enkelt å stemme? Hvordan fikk du infor­masjon om kom­mune­valget? Hva trenger du av infor­masjon for å benytte stem­me­retten? m.m.

Basert på ana­lysen vil vi forelå tiltak for å øke valg­del­ta­gelsen. Til­takene vil både være spe­sielt rettet mot inn­vandrere med land­bak­grunn fra Kina, men også inn­vandrere generelt.

En viktig del av pro­sjektet vil være å for­midle utford­ringer inn­vandrere møter i for­bin­delse med valg­del­ta­gelse til poli­tikere og kom­muner. I sam­arbeid med NCWA vil vi lage en kort bro­sjyre om resul­tater og anbe­fa­linger på norsk, engelsk og kinesisk.

Annette Solberg er prosjektleder.

Pro­sjektet er støttet av Bufdir.