Gamer spiller dataspill i et fargerikt gaming-setup.
Oppvekstmiljø

Trygg gaming

Fem tiltak og storstilt samarbeid for trygg gaming blant barn og unge.

I dette tre­årige pro­sjektet tar vi sikte på flere tiltak for å nå ut bredt for å bidra til mer inklu­de­rende spillkultur. 

Fordi for­pro­sjektet «Trygge gamingrom» fra 2023 viste at utford­ringene med hets i gaming er mange­fa­settert og må til­nærmes fra ulike aspekter, har vi alliert oss med flere sam­ar­beids­partnere: Medie­til­synet, Jung Teachings, Break the mold, Ungdom og fritid, Vertebrae Enter­tainment og stre­ameren Marina Drec.

Mål­set­ningen er å redusere hets og tra­kas­sering i gaming. Spe­sielt tra­kas­sering på bak­grunn av kjønn, etni­sitet, funk­sjonsevne og sek­suell orientering.

For­pro­sjektet og vårt videre arbeid er i tråd med regje­ringens data­spill­strategi 2024–2026. Spe­sielt målet om like­stilling og mangfold i norske data­spill og data­spill­bransje, og målet om en inklu­de­rende, trygg og til­gjen­gelig dataspillkultur.

I pro­sjektet skal vi utvikle fem tiltak for å bidra til dette: 

  1. Vei­leder for kjønns­normer og gaming. 
  2. Verk­tøy­liste for jenter om hvordan møte hets. 
  3. Under­vis­ning­opplegg for mellomtrinnet. 
  4. Foreldreråd-filmer.
  5. Kam­panje for fore­satte, barn og unge.

Kristina Miklavic er prosjektleder.

Pro­sjektet har fått midler fra Bufdir.