Ung person foran en stor skjerm, holder en gamingkontroller.
Oppvekstmiljø

Trygge gamingrom

Bidra til et mer inkluderende spillmiljø for barn og unge.

Like­stil­lings­sen­terets nye sat­singsfelt er gaming.

Visste du at jenter ofte velger å for­vrenge stemmen sin eller ikke bruke mik­rofon når de spiller? Eller at når de mannlige spil­lerne opp­dager at en av gamerne er ei jente, så kommer de med kjønns­spe­sifikk hets?

Hets er for mange en iden­ti­tets­markør til vir­ke­lig­hets­flukten som gaming tilbyr, og hets er derfor en for­ventet del av struk­turene i spill­ver­denen. Mye av utford­ringen er at jenter opp­lever hets som går på kjønn iste­denfor spill­fer­dig­heter, og flere jenter uttrykker dette som en utfordring.

Medie­til­synets rapport fra 2022 viser at andelen jenter som gamer har gått ned med 17 prosent siden 2020. En større andel av jenter enn gutter rap­por­terer at de blir lei seg av stygge kom­men­tarer de får mens de spiller, og dette utpekes som en av de mulige årsakene til at jenter slutter å spille.

I 2023 har vi fått til­skudd fra Bufdir til et for­pro­sjekt om trygge gamingrom. Målet for pro­sjektet er å inn­hente infor­masjon fra ulike deler av spill­miljøet for å avdekke dis­kri­mi­ne­rende praksis og hvordan norm­be­vissthet kan bidra til et mer inklu­de­rende spill­miljø for barn og unge. Gjennom pro­sjektet ønsker vi å danne grunnlag for nye tiltak for opp­læring innen norm­be­vissthet rettet mot spill­miljøet. På sikt mener vi opp­læring vil skape et mer inklu­de­rende språk og bedre inklu­dering i spill­miljøet og da spe­sielt blant barn og unge.

På pro­sjektet sam­ar­beider vi med Hamar Game Col­lective, Vertebrae Enter­tainment AS og Senter for likestilling.

Pro­sjektet er avsluttet, rap­porten kan du lese her: Lenke til rap­porten Trygge Gamingrom