Tag: utdanning

Norske Ragnhild var Helen Kellers forbilde

KRONIKK: «Alle» har hørt his­torien om Helen Keller – den døv­blinde jenta som lærte å snakke og skrive. Men hvor mange vet at hennes for­bilde var en jente fra Valdres? Ragnhild Kaata og Helen Kellers his­torier er et vit­nesbyrd om hva som er mulig å oppnå bare vi er mål­be­visste og aldri gir opp. Tenk … Con­tinued

Like­stil­lings­sen­teret på Arendalsuka

Pust ut – onsdag Carina Carlsen er med å lansere et nytt webinar basert på metodeboka «Pust ut», som handler om sek­suell helse og utvik­lings­hemming i et skeivt per­spektiv. Dette er et sam­arbeid med Nasjonalt SRHR-nettverk og Fri Oslo og Viken. Lenke til arran­ge­mentet: Lan­sering av «PUST UT» – webinar! – Aren­dalsuka Lenke til Facebook-arrangement: Aren­dalsuka: … Con­tinued

Ungdom velger fortsatt kjønns­tra­di­sjonell utdanning – Like­stil­lings­sen­teret jobber for å gjøre mor­gen­dagens arbeids­marked mindre kjønnsdelt

Presse­melding 8. august   Alle utdan­ninger er åpne for alle, uansett kjønn. Likevel fort­setter ungdom å velge kjønns­tra­di­sjonell utdanning. Særlig på yrkesfag har flere utdan­nings­program svært skjev kjønns­for­deling. Dette kan få util­siktede kon­se­kvenser for den enkelte og for sam­funnet. Ser man på det store bildet, har begge pro­sjektene det snakkes om her, relevans for FNs … Con­tinued