Mona Renolen og Sara Hope Lygre står ved siden av hverandre. De er ute med høye oransje blomster på hver side. Begge smiler.
Mona Renolen og Sara Hope Lygre ved Likestillingssenteret. Foto: Jørgen Berg-Sollien
Pressemeldinger

Ungdom velger fortsatt kjønns­tra­di­sjonell utdanning – Like­stil­lings­sen­teret jobber for å gjøre mor­gen­dagens arbeids­marked mindre kjønnsdelt

#UngIDag-utvalget slo fast at oppveksten er preget av tradisjonelle kjønnsnormer, og at dette bidrar til å opprettholde kjønnsdelte utdanningsvalg. Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt.

Presse­melding 8. august

Mona Renolen og Sara Hope Lygre ved Like­stil­lings­sen­teret. Foto: Jørgen Berg-Sollien

 

Alle utdan­ninger er åpne for alle, uansett kjønn. Likevel fort­setter ungdom å velge kjønns­tra­di­sjonell utdanning. Særlig på yrkesfag har flere utdan­nings­program svært skjev kjønns­for­deling. Dette kan få util­siktede kon­se­kvenser for den enkelte og for sam­funnet. Ser man på det store bildet, har begge pro­sjektene det snakkes om her, relevans for FNs bære­kraftmål nr. 4 om god utdanning og nr. 5 om like­stilling mellom kjønnene. Norge har for­pliktet seg til å nå bære­kraft­smålene innen 2030.

– En bety­delig kjønns­deling i arbeids­mar­kedet, der kvinner og menn i stor del jobber i ulike sek­torer, yrker og næringer, bidrar ikke bare til for­skjeller i lønn, posi­sjoner og makt. Det bidrar også til å avgrense unges valg­mu­lig­heter når det kommer til utdanning og yrkesvalg.

Det sier Sara Hope Lygre, råd­giver ved Like­stil­lings­sen­teret. Det siste året har hun jobbet med et pro­sjekt som under­søker hvordan sam­funnet kan legge til rette for mer bevisste og kunn­skaps­ba­serte utdan­ningsvalg. Da er det viktig å sikre et kjønns­per­spektiv i karriere- og utdan­nings­vei­led­ningen på videre­gående skole.

Friere valg

Pro­sjektet, som har navnet «Større mangfold – friere valg», er nå ferdig. Resul­tatene tar Hope Lygre med seg til lan­sering på Aren­dalsuka.

– Vi velger ikke så fritt som vi tror. Alle er mer påvirket av kjønns­normer, enn vi liker å innrømme.

Pro­sjektet har vært et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret, Senter for like­stilling, Like­stil­lings­sen­teret KUN og Reform, res­surs­senter for menn.

Kurs

Ett av til­takene som nå utvikles er nettkurs for elever på videre­gående skole. Målet er at dette skal bidra til økt kom­pe­tanse om kjønns­normer, hvordan valg foregår, og hvilken betydning kjønn har – uten at vi kanskje tenker så mye over det.

I tillegg til nett­kurset som nå utvikles for videre­gående, har Like­stil­lings­sen­teret kom­pe­tanse­he­vings­tilbud som retter seg mot ung­doms­kolene. Dette pro­sjektet, som heter «Bevisste utdan­ningsvalg», har fått fornyet treårig støtte fra Bufdir, og flere fylker har meldt sin interesse. Pro­sjektet gir kom­pe­tanse­heving for råd­givere, kar­rie­r­evei­ledere og lærere, og tilbyr nettkurs som kan brukes sammen med elevene i undervisningen.

Faglig påfyll og refleksjon

– Vi opp­lever at mange lærere har kunnskap og gode reflek­sjoner om kjønn og normer, men det er ikke noe de har tid til å tenke så mye på i hver­dagen, sier Mona Renolen, senior­råd­giver ved Likestillingssenteret.

Hun opp­lever at mange som deltar på kom­pe­tanse­he­vingen setter pris på å få faglig påfyll og mulighet til å reflektere over kjønn og hvordan de kan bidra til å åpne opp for flere valg enn det ung­dommene ser selv.

– Det har også vært populært at vi har tilbudt et nettkurs som de kan bruke rett inn i under­vis­ningen, for å reflektere sammen med elevene.

I kom­pe­tanse­he­vingen pre­sen­teres også tiltak om hvordan skolen som insti­tusjon kan jobbe mer bevisst med kjønn og normer i hverdagen.

Kon­takt­per­soner

Sara Hope Lygre

Mona Renolen