Fire oransje Arendalsuka-bannere mot blå himmel.
Arendalsuka finner sted i midten av august. Foto: Mona Hauglid
Siste nytt

Like­stil­lings­sen­teret på Arendalsuka

Pust ut – onsdag

Carina Carlsen er med å lansere et nytt webinar basert på metodeboka «Pust ut», som handler om sek­suell helse og utvik­lings­hemming i et skeivt per­spektiv. Dette er et sam­arbeid med Nasjonalt SRHR-nettverk og Fri Oslo og Viken.

Lenke til arran­ge­mentet: Lan­sering av «PUST UT» – webinar! – Arendalsuka

Lenke til Facebook-arrangement: Aren­dalsuka: Lan­sering av «PUST UT – webinar»!

 

Hjem­me­kontor – onsdag

Frøydis Sund skal delta i debatten «Hjem­me­kon­toret – en gedigen like­stil­lings­felle?» som arran­geres av NITO. Under­sø­kelser som Like­stil­lings­sen­teret har gjort, viser at kvinner har tatt mest ansvar for barn og hjem gjennom pandemien.

Lenke til arran­ge­mentet: Hjem­me­kon­toret – en gedigen like­stil­lings­felle? – Arendalsuka

 

Friere valg – torsdag

Sara Hope Lygre er med på lan­se­ringen av resul­tatene fra «Større mangfold – friere valg». Dette pro­sjektet har undersøkt hvordan sam­funnet kan legge til rette for mer bevisste og kunn­skaps­ba­serte utdan­ningsvalg. Dette har vært et sam­arbeid mellom Like­stil­lings­sen­teret, Senter for like­stilling, Like­stil­lings­sen­teret KUN og Reform, res­surs­senter for menn.

Lenke til arran­ge­mentet: Kjønns­per­spektiv + kar­rie­r­evei­ledning = mindre kjønnsdelt arbeids­marked? – Arendalsuka