En rekke mennesker i forskjellige arbeidsuniformer.
Skole

Bevisste utdan­ningsvalg

Kurs for rådgivere, karriereveiledere og lærere.

Alle utdan­ninger er i prin­sippet åpne for alle kjønn. Likevel fort­setter ungdom å velge kjønns­tra­di­sjonell utdanning. Det kan få util­siktede kon­se­kvenser for den enkelte og for samfunnet.

Hvorfor er det slik og hva kan du gjøre med det?

Mål­setting med kurset er:

  • Å øke kunn­skapen om kjønn, kjønns­roller og kjønns-identitet og hva det kan bety for valg av utdanning.
  • Å reflektere rundt hva som påvirker fore­stil­linger om kjønn og hvordan de kan utfordres.

Mål­gruppe:

  • Råd­givere, kar­rie­r­evei­ledere og lærere som under­viser i faget utdanningsvalg.

Hvordan styrke elevers valg­frihet og bidra til mer bevisste utdanningsvalg?

Unges opp­vekst­miljø preges av trange normer for hvordan være gutt eller jente på «rett måte». Derfor er det viktig å ta opp like­stilling, kjønn og det kjønns­delte arbeids­mar­kedet i under­vis­ningen. Elever skal ha mulighet til å ta selv­stendige kar­rie­r­evalg og utforske ulike kar­rie­re­mu­lig­heter basert på aner­kjen­nelse, likeverd og like­stilling. Dette krever at lærere og råd­givere har kunnskap om like­stilling, kjønn og normer.

Kurs­innhold

På kurset får du inn­spill og tips om hvordan du kan bidra til å utvide ele­venes hand­lingsrom, slik at de kan ta gode og gjen­nom­tenkte utdan­ningsvalg. Vi tar opp:

  • Hvordan normer knyttet til kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg.
  • Hvordan kjønns­normer kan utfordres.
  • Det kjønns­delte arbeids­mar­kedet og kon­se­kvenser det har for enkelt­per­soner, arbeidsliv og samfunn.
  • Bar­rierer for å velge kjønns­u­tra­di­sjonell utdanning.
  • Hvordan lærere, råd­givere og elever kan utfordre bar­rierene og støtte ung­dommer i å velge utradisjonelt.
  • Øvelser som kan brukes i under­visning og vei­ledning: Lenke til nettkurs som kan brukes i undervisningen

Vi legger opp til et variert kurs med fore­lesning, filmer, øvelser, opp­gaver og diskusjoner.

Kurset varer 3,5 time.

 

Tid­ligere kurs­del­takere har sagt:

«Gode og nye øvelser som kan brukes til gruppe­vei­ledning av elever»

«God kunn­skaps­for­midling og bevisst­gjøring av hvor tra­di­sjonelt mange velger»

Les mer om kurset Bevisste utdan­ningsvalg i LS Info 10/2021 (PDF)