En person sitter i en trapp med hodet i hendene.
3. Kropp og selvfølelse

Selv­fø­lelse og kroppsbilde

Popup for Søkemotorbrukere

Selv­fø­lelse og kropps­bilde er to nært beslektede begreper som kan påvirke en persons mentale og emo­sjo­nelle helse på ulike måter.

Dårlig/lav selv­fø­lelse

 • Lav selv­fø­lelse refe­rerer til en persons over­ordnede opp­fatning av seg selv og egen verdi.
 • Det inne­bærer ofte en ved­va­rende følelse av util­strek­ke­lighet, mang­lende selv­tillit og negativ selvverd.
 • Kon­se­kvenser kan inkludere angst, depresjon, sosial til­bake­trekning, vans­ke­lig­heter med å sette grenser, og generell mistrivsel.
 • Lav selv­fø­lelse kan påvirke hvordan vi opp­fatter egne pre­sta­sjoner, rela­sjoner og livskvalitet.

God/høy selv­fø­lelse

 • Positiv selv­fø­lelse refe­rerer til en persons opp­fatning av seg selv og egen verdi. Det kan innebære å føle seg til­strek­kelig og ha selvtillit.
 • Kon­se­kvenser av en positiv selv­fø­lelse kan inkludere økt selv­tillit, bedre mental helse, større evne til å håndtere utford­ringer, grense­set­tings­evner og generell trivsel.
 • Positiv selv­fø­lelse har en positiv inn­virkning på hvordan vi opp­fatter egne pre­sta­sjoner, rela­sjoner og livskvalitet.

Neg­ativt kroppsbilde

 • Et neg­ativt kropps­bilde inne­bærer å ha en kritisk eller ufor­del­aktig opp­fatning av sitt eget utseende.
 • Dette kan føre til en ved­va­rende følelse av misnøye med kroppen, uav­hengig av faktisk utseende.
 • Kon­se­kvenser kan inkludere usik­kerhet, angst knyttet til egen kropp, dårlig selv­tillit og til og med utvikling av spiseforstyrrelser.
 • Et neg­ativt kropps­bilde kan påvirke våre evner til å nyte livet, delta i akti­vi­teter, og opp­rett­holde sunne relasjoner.

Positivt kropps­bilde

 • Et positivt kropps­bilde inne­bærer å ha en positiv eller nøytral opp­fatning av eget utseende. Dette kan eksem­pelvis innebære å selv anse seg selv som attraktiv eller sterk, alter­nativt ikke legge så mye vekt på utseende, men heller på hva kroppen kan.
 • Kon­se­kvensene av et positivt kropps­bilde inklu­derer økt selv­tillit, større følelse av velvære og evnen til å nyte livet.
 • Positivt kropps­bilde fremmer sunne rela­sjoner og opp­muntrer til del­ta­kelse i akti­vi­teter som gir glede og trivsel.

Sam­spill

 • Selv­fø­lelse og kropps­bilde kan ofte sam­handle. En person med lav selv­fø­lelse kan ha større tendens til å utvikle et neg­ativt kroppsbilde.
 • Dette kan føre til en ond sirkel der den ene for­sterker den andre. For eksempel kan en person med lav selv­fø­lelse være mer sårbar for å utvikle et neg­ativt kroppsbilde.
 • En god selv­fø­lelse kan bidra til et positivt kropps­bilde. Positivt kropps­bilde og god selv­fø­lelse kan bidra til robusthet i møte med ulike utford­ringer gjennom livet.
 • Å forstå disse begrepene, deres kon­se­kvenser og hvordan de kan sam­virke, er viktig for å kunne tilby støtte og hjelp til de som sliter med lav selv­fø­lelse og et neg­ativt kropps­bilde. Det kan også bidra til å fremme et mer positivt kropps­bilde, god selv­fø­lelse og bedre mental helse.

3. Kropp og selvfølelse