Fire ungdommer står med ryggen til og ser mot solnedgangen over en by.
3. Kropp og selvfølelse

Selv­fø­lelse er erfaringsbasert

Selv­fø­lelse handler om hvordan du vur­derer din egen­verdi uav­hengig av prestasjoner. 

Du aksep­terer deg selv for den du er, og alt det med­fører. Selv­fø­lelse er erfa­rings­basert. Det betyr at selv­fø­lelsen eller vår opp­fatning av oss selv utvikler seg og formes gjennom livs­er­fa­ringer og opp­le­velser. Det inne­bærer at måten du ser på deg selv, dine egen­skaper, og egenverd er direkte påvirket av de hen­delsene, inter­ak­sjonene og situa­sjonene du har opplevd gjennom livet ditt.

Med andre ord, din selv­fø­lelse blir formet av hvordan du har blitt behandlet, hva du har oppnådd, hvordan du har håndtert utford­ringer, og hvordan du har blitt vurdert av andre men­nesker. Positive erfa­ringer kan bidra til å styrke selv­fø­lelsen, mens neg­ative opp­le­velser kan svekke den. Selv­fø­lelse er derfor en dynamisk egenskap som kan endres over tid avhengig av livs­er­fa­ringene dine. 

Selv­tillit, derimot, handler om hvor god tro du har på egne evner og pre­sta­sjoner. Selv om du har god selv­fø­lelse, så kan du ha lav selv­tillit i ulike situa­sjoner, og selv om du har god selv­tillit, så kan du ha lav selv­fø­lelse. Eksem­pelvis kan du ha stor tro på at du klarer å snakke for en stor for­samling, men selv synes at du ikke er noe flink.

Kroppen er sam­mensatt av sosiale rela­sjoner, kul­tu­relle uttrykk, per­sonlig erfaring, bio­lo­giske sam­men­set­ninger og sam­funns­struk­turer. Ofte tenker mange av oss på biologi når vi først og fremst tenker på kropp, men ved å tenke biologi glemmer vi ofte at andre fak­torer er minst like viktig. 

Ved å utforske og reflektere over kroppen som sam­mensatt, så lærer elevene et mer hel­hetlig og dynamisk bilde om hvordan kroppen fun­gerer og opp­fattes gjennom ulike livs­faser, rela­sjoner, struk­turer, erfa­ringer, miljø, normer og kulturer. 


3. Kropp og selvfølelse