Likestilt arbeidsliv

Pro­sess­vei­ledning for like­stilt arbeidsliv

Hva skal til for å etablere kultur for likestilling i arbeidslivet?

Like­stil­lings­sen­teret tilbyr pro­sess­vei­ledning for arbeids­givere som ønsker å etablere kultur for like­stilling på arbeids­plassen. Kultur for like­stilling handler også om å ha et inklu­de­rende arbeids­miljø som tar hensyn til at alle folk er for­skjellige, fritt for usaklig for­skjells­be­handling. De ansatte må ha kunnskap om like­stil­lings­ut­ford­ringer de kan møte og bevissthet om kjønns­ste­reotype for­dommer og hvordan det påvirker våre handlinger.

Vi tilbyr både pro­sess­le­delse i enkelt­stående pro­sjekter og pro­sess­vei­ledning i lang­siktig utvik­lings­arbeid. En del av pro­sess­vei­led­ningen inne­bærer kom­pe­tanse­heving for de ansatte, for­un­der­sø­kelser, og å veilede i akti­vi­teter og i metoder for å iverk­sette kor­ri­ge­rende tiltak. Vei­led­ningen skred­dersys til opp­drags­givers behov og i samsvar med omfang og område.

Ele­menter som inngår i arbeidet for å etablere en kultur for like­stilling i arbeids­livet er:

  • Aktivitets- og redegjørelsespliktene
  • Mang­folds­re­krut­tering
  • Hel­tids­kultur
  • Like­stil­ling­sopp­læring for ledere
  • Workshop for ansatte
  • Inklu­dering av like­stilling i planer og styringsdokument
  • Fami­lie­vennlig arbeidsliv