Kurs - Likestillingssenteret
Sjakkbrikker
Temaområder

Likestilt arbeidsliv

Likestilling i arbeidslivet kommer ikke av seg selv.

Kvinners yrkesdeltakelse har hatt betydning for utbyggingen av velferdsstaten og er i dag basert på at både kvinner og menn deltar i arbeidslivet. Samtidig har Norge et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Kvinner og menn jobber i stor grad i ulike bransjer, sektorer og yrker og kvinner har sjeldnere lederstillinger og jobber oftere deltid enn menn. Den skjeve kjønnsfordelingen i arbeidslivet påvirker igjen den enkeltes valg mellom yrker og stillinger og gjør at vi ikke får full nytte av både menns og kvinners ressurser og talenter.

I dag tjener kvinner i gjennomsnitt 86 prosent av det menn tjener. Lønnsforskjellen på ca 15 prosent har vært nesten uendret de siste 30 årene. Lønnsforskjellen gir økonomisk ulikestilling, og kan bidra til at kvinner i større grad enn menn lever med økonomisk usikkerhet som bergrenser deres mulighet til å forsørge seg selv og deres reelle valgfrihet.

Til tross for at Norge er et av verdens mest likestilte land og gode lover som sikrer kvinner og menn like muligheter og rettigheter i arbeidslivet, er det utfordringer med å få likestilling i praksis i arbeidslivet. Likestillingssenteret tilbyr kurs, foredrag og prosessveiledning for å etablere kultur for likestilling i arbeidslivet.

Vil du lese mer om vårt tilbud, kan du lese  LS Info 05/2021

Våre kurs, verktøy og kompetanseheving

Vi skreddersyr kurs og foredrag for et mer likestilt arbeidsliv.

Hva skal til for å etablere kultur for likestilling i arbeidslivet?