Likestilt arbeidsliv

Kurs og foredrag

Vi skreddersyr kurs og foredrag for et mer likestilt arbeidsliv.

Like­stil­lings­sen­teret tilbyr kurs og foredrag for arbeids­givere som ønsker å etablere kultur for like­stilling på arbeids­plassen. Kultur for like­stilling handler også om å ha et inklu­de­rende arbeids­miljø som tar hensyn til at alle folk er for­skjellige, fritt for usaklig for­skjells­be­handling. Arbeids­givere må ha kunnskap om hva som skal til for å sikre inklu­de­rende arbeids­miljø og kunnskap om like­stil­lings­ut­ford­ringer de kan møte. Både arbeids­givere og de ansatte må ha kunnskap om like­stilling og bevissthet om kjønns­ste­reotype for­dommer og hvordan det påvirker våre handlinger.

Tema vi kan holde kurs og foredrag for å etablere en kultur for like­stilling i arbeids­livet er:

  • Aktivitets- og redegjørelsespliktene
  • Mang­folds­re­krut­tering
  • Hel­tids­kultur
  • Like­stil­ling­sopp­læring for ledere
  • Inklu­dering av like­stilling i planer og styringsdokument
  • Fami­lie­vennlig arbeidsliv