Frøydis Sund

Innlegg på kon­fe­ranse om helse- og omsorgs­tje­nester til per­soner med utviklingshemming

19.04.2024 Stokmarknes

Konferanse med fokus på kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming.

Frøydis Sund skal delta på kon­fe­ransen «Gode helse- og omsorgs­tje­nester til per­soner med utvik­lings­hemming» som arran­geres av USHT Nordland. Der skal hun snakke om Den Lille Kjæ­resteboka og VIP-voldsforebygging.

For mer info og påmelding: Lenke til infoside for konferansen