Tag: likestilling

Hør Carina i LO Radioen

LO Radioen sender på Radio Grenland på lør­dager og i forrige uke var Carina Carlsen gjest. Her snakket hun med pro­gram­leder Loni Bjerkholt-Pedersen om pro­sjektet Eldre og sek­suell helse, kam­panjen Lev godt – elsk lenge og nett­res­sursen eldreogseksuellhelse.no Her kan du høre inn­slaget med Carina: Lenke til LO Radioen. Kam­panjen Lev godt – elsk lenge, … Con­tinued

Til TV2: – Dette er dis­kri­mi­nering, vekt­stigma og tykkfobi i praksis

«Vi er ikke over­rasket, tendensen har pågått lenge. Dette er dis­kri­mi­nering, vekt­stigma og tykkfobi i praksis. Å aktivt skvise ut tykke men­nesker repro­du­serer vekt­stigma og neg­ative hold­ninger. Det er inter­essant at de kaster rundt seg med inkluderings- og mang­folds­be­grepet, når de gjør det stikk mot­satte av å inkludere.»  Les hele TV2-saken her: Lenke til TV2-saken … Con­tinued

Fro­kostwe­binar: Like­stilling under press – hva mener lederne på likestillingsfeltet?

I dag handler like­stilling om mer enn bare kjønn. Hvordan arbeider vi for like­stilling i et mer mang­foldig landskap? Sam­tidig som like­stil­lings­be­grepet utvides, øker mot­standen mot like­stilling inter­na­sjonalt. Har denne mot­standen fått fot­feste i en norsk kon­tekst, og hvordan skal vi i så fall møte den? I forkant av kvinne­dagen 8. mars invi­terer vi til fro­kostwe­binar … Con­tinued

Se lan­sering av «Dobbel tabu» og les rapporten

Rap­porten er laget på oppdrag fra Redd Barna og pro­sjektet er støttet av Stif­telsen Dam. Her kan du se lan­se­rings­ar­ran­ge­mentet: Lenke til stream og opptak Rap­porten finner du her: Lenke til rap­porten «Dobbel tabu» (PDF) Les mer om «Dobbel tabu» her: Lenke til pro­sjekt­be­skri­velse Se kort­filmen «Jeg ble glad i meg selv, og ville ikke … Con­tinued

«Dobbel tabu» rap­port­lan­sering med Redd Barna

Denne uka fikk vi de trykte utgavene av rap­porten «Dobbel tabu», og alt er klart til lan­sering sammen med Redd Barna på Kul­tur­huset i Oslo 15. februar. På oppdrag fra Redd Barna, har Silje Mathisen inter­vjuet 13 unge voksne som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet, om deres erfa­ringer med vold og sek­suelle overgrep … Con­tinued

Kjønnshets hindrer at jentene får en like god spill­opp­le­velse som det guttene får

«Jenter som gamer opp­lever mye hets knyttet til deres kjønn, rett og slett «toxic» opp­førsel i gaming. Kjønns­spe­sifikk hets hindrer at jentene får en like god spill­opp­le­velse som gutta, og kan få neg­ative kon­se­kvenser for jenters utfol­delse og frem­tidens arbeids­marked.» Kro­nikken er skrevet av Kristina Miklavic og Annette Solberg og pub­lisert i VG 9. januar … Con­tinued

Fedre­kvoten har utvidet mannsrollen

I år kan vi feire at det er 30 år siden fedre fikk rett til for­eldre­per­misjon. Det var bane­bry­tende i 1993 at menn skulle være hjemme med små barn. Det er ingen tvil om at fedre­kvoten har bidratt til at menn har fått en mer selv­føl­gelig status som omsorgs­person for egne barn. For når pappa … Con­tinued

Frøydis på EKKO i P2: ­- Like­stilling kommer ikke av seg selv

I MEDIA: Frøydis Sund var gjest i Ekko i P2 torsdag 5. oktober. Tema var «Hvorfor svikter vi jentene?»  Kvinners kår i verden er for­verret, hevder ny FN-rapport. Hvorfor skjer det? Og hvordan står det egentlig til med like­stil­lingen her hjemme?  Hør epi­soden her: Lenke til EKKO 5. oktober 2023

Takk til de kom­munene som tar grep der Norge nøler

KRONIKK: Utvik­lings­hemmede har dobbel risiko for å bli utsatt for overgrep. Alle er enige om at det er grusomt, men disse har valgt å gjøre noe med det. Et titalls kom­muner i Norge velger å bruke tid og penger på et kurs som gir utvik­lings­hemmede mulighet til å ta mer kon­troll i eget liv. Kurset heter VIP … Con­tinued

Still­heten rundt eldre voksnes sek­suelle helse må brytes

KRONIKK: Myten omkring eldre voksne som asek­suelle må knuses og erstattes med åpenhet, kunnskap og støtte. At beste­for­eldrene våre har behov for et aktivt, godt og til­rettelagt sek­su­alliv, er kanskje noe vi helst ikke tenker på. Men det er en myte at bestemor aldri blir kåt eller at svi­gerfar ikke trenger nærhet, selv om han … Con­tinued